منو

شماره مجازی فیسبوک + آموزش استفاده

آموزش ساخت آنی شماره مجازی فیسبوک به همراه لیست قیمت جهت خرید شماره مجازی facebook از کشور های مختلف در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از کشورهای خرید شماره مجازی فیسبوک آلمان، خرید شماره مجازی فیسبوک آرژانتین 2، خرید شماره مجازی فیسبوک اسپانیا بوده است
کشور هزینه موجودی
۳۷,۵۲۰ تومان ۵۸۷ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۵۰۲ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۵۱۸ عدد
۲۸,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶۲,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۳,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۱,۰۰۰ تومان ۸۹۲ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۶۰۰ تومان ۱۷۳ عدد
۳۹,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۱۰۰ تومان ۴۶ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۳ عدد
۱۸,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۹۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۳۱ عدد
۳۲,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۱,۰۰۰ تومان ۷۷۹ عدد
۴۲,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۸,۰۰۰ تومان ۲ عدد
۴۱,۰۰۰ تومان ۳۵۷ عدد
۳۹,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۸,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۲۷ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۵۰۰ عدد
۲۳,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۸۵ عدد
۳۰,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۸,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۳ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۱,۰۰۰ تومان ۵۰۱ عدد
۳۵,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱ عدد
۴۶,۸۰۰ تومان ۵۰۳ عدد
۸,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۵۷ عدد
۱۲,۶۰۰ تومان ۷ عدد
۴۱,۰۰۰ تومان ۳۷۷ عدد
۲۰,۲۰۰ تومان ۹۰ عدد
۱۹,۴۰۰ تومان ۲۲ عدد
۳۵,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۲۹ عدد
۱۸,۷۶۰ تومان ۳۸۹ عدد
۵۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۴۰۰ تومان ۲ عدد
۱۹,۸۰۰ تومان ۳۷ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۲۲ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۰۰۰ تومان ۳۵۱ عدد
۳۵,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۴۰۰ تومان ۹۹ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۴ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۷۵ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۶۸۸ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۲ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۱,۰۰۰ تومان ۶۶۵ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۸ عدد
۱۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۸۰۰ تومان ۵۲ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۷۸۸ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۱۰۰ تومان ۵ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۵۷۹ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۶ عدد
۴۱,۰۰۰ تومان ۴۸۴ عدد
۳۵,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۵,۰۰۰ تومان ۶۷۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۴ عدد
۵۷,۶۰۰ تومان ۱ عدد
۱۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۲۰۰ تومان ۲۷ عدد
۳۶,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۸,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۷۳ عدد
۱۲,۶۰۰ تومان ۴ عدد
۲۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۳۴۵ عدد
۴۵,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۴۰۰ تومان ۶۵ عدد
۷۲,۰۰۰ تومان ۹ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۳۳۰ عدد
۱۴,۴۰۰ تومان ۱۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۸ عدد
۷۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۶۷۷ عدد
۲۰,۲۰۰ تومان ۲۶ عدد

سوالات متداول
اعتبار شماره های مجازی خریداری شده از نامبر4 تا چه زمانی است؟ :
سعی شده شماره های تهییه شده از سورس معتبر بوده و بالاترین کیفیت موجود بازار را داشته باشد ، بنابراین تا زمانی که از اکانت خارج نشده اید ، شماره ها در اختیار شما خواهد بود.
درصورت خروج از اکانت امکان دریافت مجدد رمز ورود هست :
برای حفظ امنیت شماره ها ، فقط و فقط یک بار برای هر شماره کد فعال سازی دریافت خواهد شد و درصورت خروج امکان دریافت رمز فعال سازی نخواهد بود .
هزینه از حساب کاربریم کم شده اما هنوز کد فعال سازی دریافت نکرده ام؟ :
در صورتی که پس از 20 دقیقه از زمان ثبت سفارش کد ورود دریافت نکردید ، هزینه به حساب کاربری شما برگشت خواهد خورد.
از چه کشور هایی خرید انجام بدهیم تا سریع تر کد دریافت کنیم؟ :
برای اپلیکیشن های مختلف پاسخ متفاوت خواهد بود ، کشور های پیشنهادی ما با علامت مشخص شده اند و لیست کشور ها در ابتدا بر اساس محبوبیت کشور در اپلیکیشن درخواستی بین کاربران مرتب شده است

خرید شماره مجازی فیسبوک Facebook

ساخت اکانت فیس‌بوک به کمک خرید شماره مجازی، به شما کمک می‌کند تا تحریم های فیسبوکی را دور بزنید و از تمام امکانات فیسبوک و یا اینستاگرام بیزینس خود استفاده کنید .شماره مجازی شماره ای بوده که بدون نیاز به سیم کارت به شما امکان دریافت پیامک و فعال سازی حساب شما در شبکه اجتماعی فیسبوک را میدهد.


فعال سازی فروشگاه اینستاگرام به کمک شماره مجازی فیسبوک 

برای استفاده از خدمات تجاری فیسبوک و همچنین فعالسازی فروشگاه اینستگرامی نیاز به افتتاح حساب از کشور های مورد تایید این شبکه اجتماعی کنید، لیست کشورهای مجاز فیسبوک برای راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی را در این لینک می‌توانید مشاهده کنید، با افتتاح اکانت با شماره مجازی اینستاگرام و فیس‌بوک این کشورها به راحتی میتوانید فروشگاه خود را در اینستاگرام و فیس‌بوک راه اندازی کنید.


چرا شماره مجازی فیسبوک ؟

دلایل زیادی برای استفاده از شماره مجازی فیسبوک وجود داره یکی از اصلی ترین ها دور زدن تحریم های فیسبوک است و محروم بودن کاربران ایرانی از استفاده تبلیغات و فروشگاه این شبکه اجتماعی می باشد..

دلایل دیگری نیز مثل حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران نیز برای این کار وجود دارد.

مهین رنجبر گفت :
چرا برای فیس بوک شماره مجازی استفاده کنم؟ چطور شماره مجازی facebook بسازم؟ پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر
در صورتی که نخواهید با شماره شخصی خودتون ثبت نام کنید (برای حفط حریم خصوصی) در فیسبوک پیشنهاد میکنم از شماره های مجازی استفاده کنید
بعد از شارژ حساب میتونید شماره فیسبوک بسازید
امیر گفت :
سلام بنده منتظر شماره مجازی هستم پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر
بعد از پرداخت حساب شما شارژ شده و شما میتونید از هر کشوری که تمایل دارید شماره مجازی فیسبوک تهیه کنید
برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت شماره مجازی : وب شایان