منو

شماره مجازی فیسبوک + آموزش استفاده

آموزش ساخت آنی شماره مجازی فیسبوک به همراه لیست قیمت جهت خرید شماره مجازی facebook از کشور های مختلف در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از کشورهای خرید شماره مجازی فیسبوک امارات، خرید شماره مجازی فیسبوک آرژانتین 2، خرید شماره مجازی فیسبوک آلمان بوده است
کشور هزینه موجودی
۶۰,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۶۶۴ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۴۴۶ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۹,۰۰۰ تومان ۶۷۹ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۶۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۴۳۳ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۷۷۱ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۲۰۰ عدد
۴۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۹,۰۰۰ تومان ۸۲ عدد
۴۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹,۰۰۰ تومان ۴۳۴ عدد
۳۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۷۶۰ عدد
۳۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۳۶۸ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۶,۰۰۰ تومان ۱۲۲ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۶۷۴ عدد
۴۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۹,۰۰۰ تومان ۳۲۳ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۵۴۴ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۵۵ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۶۲۱ عدد
۳۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۴۷۸ عدد
۲۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۲۲۴ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۳۲۵ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۴,۰۰۰ تومان ۸۰۲ عدد
۴۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹۲,۰۰۰ تومان ۸۱۶ عدد
۴۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۶۷۴ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۵۸۹ عدد
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۶,۵۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۳۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۳۷۱ عدد
۱۵,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۳۷۷ عدد
۲۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۷۸ عدد
۲۲,۵۱۲ تومان ۳۸۹ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۶۰۷ عدد
۷۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۹۱۶ عدد
۶۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۹,۰۰۰ تومان ۶۱۵ عدد
۱۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷۳,۰۰۰ تومان ۹۷۹ عدد
۱۶,۵۰۰ تومان ۸۸۴ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۸۳۲ عدد
۲۲,۰۰۰ تومان ۳۴۷ عدد
۴۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۶۵۲ عدد
۲۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۸۹,۰۰۰ تومان ۷۲ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۲۱۷ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۴۹۷ عدد
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۴۴۷ عدد
۳۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۸,۰۰۰ تومان ۴۲۷ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۵۴۱ عدد
۱۶,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷۸,۰۰۰ تومان ۵۴ عدد
۱۶,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۶۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۳۲ عدد
۲۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۳۶ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۲۶۰ عدد
۱۵,۵۰۰ تومان ۱۰۱ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۲۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۹,۰۰۰ تومان ۸۳۹ عدد
۱۶,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۹,۰۰۰ تومان ۸۹۵ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۳۵ عدد
۱۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۸۸ عدد
۱۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۴۶۹ عدد
۳۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۹,۰۰۰ تومان ۳۲۳ عدد
۱۶,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۵۸۵ عدد
۲۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۷۸۱ عدد

خرید شماره مجازی فیسبوک Facebook

ساخت اکانت فیس‌بوک به کمک خرید شماره مجازی، به شما کمک می‌کند تا تحریم های فیسبوکی را دور بزنید و از تمام امکانات فیسبوک و یا اینستاگرام بیزینس خود استفاده کنید .شماره مجازی شماره ای بوده که بدون نیاز به سیم کارت به شما امکان دریافت پیامک و فعال سازی حساب شما در شبکه اجتماعی فیسبوک را میدهد.


فعال سازی فروشگاه اینستاگرام به کمک شماره مجازی فیسبوک 

برای استفاده از خدمات تجاری فیسبوک و همچنین فعالسازی فروشگاه اینستگرامی نیاز به افتتاح حساب از کشور های مورد تایید این شبکه اجتماعی کنید، لیست کشورهای مجاز فیسبوک برای راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی را در این لینک می‌توانید مشاهده کنید، با افتتاح اکانت با شماره مجازی اینستاگرام و فیس‌بوک این کشورها به راحتی میتوانید فروشگاه خود را در اینستاگرام و فیس‌بوک راه اندازی کنید.


چرا شماره مجازی فیسبوک ؟

دلایل زیادی برای استفاده از شماره مجازی فیسبوک وجود داره یکی از اصلی ترین ها دور زدن تحریم های فیسبوک است و محروم بودن کاربران ایرانی از استفاده تبلیغات و فروشگاه این شبکه اجتماعی می باشد..

دلایل دیگری نیز مثل حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران نیز برای این کار وجود دارد.

مهین رنجبر گفت :
چرا برای فیس بوک شماره مجازی استفاده کنم؟ چطور شماره مجازی facebook بسازم؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
در صورتی که نخواهید با شماره شخصی خودتون ثبت نام کنید (برای حفط حریم خصوصی) در فیسبوک پیشنهاد میکنم از شماره های مجازی استفاده کنید
بعد از شارژ حساب میتونید شماره فیسبوک بسازید
امیر گفت :
سلام بنده منتظر شماره مجازی هستم
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
بعد از پرداخت حساب شما شارژ شده و شما میتونید از هر کشوری که تمایل دارید شماره مجازی فیسبوک تهیه کنید
برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت شماره مجازی : وب شایان