منو

شماره مجازی فیسبوک + آموزش استفاده

آموزش ساخت آنی شماره مجازی فیسبوک به همراه لیست قیمت جهت خرید شماره مجازی facebook از کشور های مختلف در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از کشورهای خرید شماره مجازی فیسبوک انگلستان 2، خرید شماره مجازی فیسبوک آمریکا 2 بوده است
کشور هزینه موجودی
۳۷,۵۲۰ تومان ۵۸۷ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۷۲ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۳۴۷ عدد
۳۱,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۲۲ عدد
۳۴,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۲,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان ۴۸۷ عدد
۷,۸۰۰ تومان ۲۵۰ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۴۰۰ تومان ۵۶۱ عدد
۲۶,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۴۰۱ عدد
۱۱,۴۰۰ تومان ۵۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۲ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۲۶۱ عدد
۱۴,۴۰۰ تومان ۹۳۱ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۸۲۹ عدد
۲۸,۱۰۰ تومان ۱۰۱ عدد
۱۳,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۳۳۴ عدد
۲۶,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۱۰۳ عدد
۱۵,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۲۲۸ عدد
۲۰,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۴۲۵ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۳ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۷,۰۰۰ تومان ۸۵۴ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۷۹۵ عدد
۳۱,۲۰۰ تومان ۵۰۰ عدد
۱۱,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۳۱۳ عدد
۸,۴۰۰ تومان ۱۲ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۵۸۹ عدد
۱۳,۵۰۰ تومان ۳۸۲ عدد
۱۲,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۲۸۷ عدد
۱۸,۷۶۰ تومان ۳۸۹ عدد
۳۹,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۲۰۰ تومان ۲ عدد
۳۳,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۶۲۷ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۱۳۰ عدد
۱۴,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۱۴۷ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۹۶ عدد
۱۴,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۱۲۷ عدد
۱۱,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۱۰۵ عدد
۷,۲۰۰ تومان ۱۰۲ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۵۵۴ عدد
۱۴,۴۰۰ تومان ۱۶ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان ۶۵۷ عدد
۲۲,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱,۴۰۰ تومان ۶ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۶۱ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۸۰۳ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۳۷۰ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۳۱ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۷۶۲ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۳,۰۰۰ تومان ۸۷۵ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۲۳۸ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۳ عدد
۱۴,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۵۰۰ تومان ۱۶ عدد
۲۴,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۲۰۰ تومان ۷۵۹ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۵۵۴ عدد
۸,۴۰۰ تومان ۱۲۵ عدد
۱۶,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۴۰۰ تومان ۴۹ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۶۰۰ تومان ۳۶ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۴۴۴ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۷۷۶ عدد
۱۳,۵۰۰ تومان ۹۹ عدد

سوالات متداول
اعتبار شماره های مجازی خریداری شده از نامبر4 تا چه زمانی است؟ :
سعی شده شماره های تهییه شده از سورس معتبر بوده و بالاترین کیفیت موجود بازار را داشته باشد ، بنابراین تا زمانی که از اکانت خارج نشده اید ، شماره ها در اختیار شما خواهد بود.
درصورت خروج از اکانت امکان دریافت مجدد رمز ورود هست :
برای حفظ امنیت شماره ها ، فقط و فقط یک بار برای هر شماره کد فعال سازی دریافت خواهد شد و درصورت خروج امکان دریافت رمز فعال سازی نخواهد بود .
هزینه از حساب کاربریم کم شده اما هنوز کد فعال سازی دریافت نکرده ام؟ :
در صورتی که پس از 20 دقیقه از زمان ثبت سفارش کد ورود دریافت نکردید ، هزینه به حساب کاربری شما برگشت خواهد خورد.
از چه کشور هایی خرید انجام بدهیم تا سریع تر کد دریافت کنیم؟ :
برای اپلیکیشن های مختلف پاسخ متفاوت خواهد بود ، کشور های پیشنهادی ما با علامت مشخص شده اند و لیست کشور ها در ابتدا بر اساس محبوبیت کشور در اپلیکیشن درخواستی بین کاربران مرتب شده است

برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت : وب شایان