منو

خرید شماره مجازی اینستاگرام + تحویل آنی

برای ساخت اکانت در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام نیاز به استفاده از شماره تلفن است. در صورتی که تمایل به استفاده از شماره موبایل شخصی خود در این فضا را ندارید، پیشرفت های تکنولوژی کار شما را آسان کرده و با ارائه شماره های مجازی که بر سیستم ابری کار می کنند، شرایط فعالیت در شبکه های اجتماعی را برای همه افراد به وجود آورده اند. با خرید شماره مجازی اینستاگرام از مجموعه نامبر فور امکان نصب برنامه اینستاگرام را با هزینه بسیار کم به دست می آورید.
کشور هزینه موجودی
۳۷,۵۲۰ تومان ۵۴۴ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۵۹۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۵۵۸ عدد
۲۵,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳۲,۰۰۰ تومان ۳۶۹ عدد
۳۴,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۴۳۴ عدد
۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۲۰۰ تومان ۴۷ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۹۶۷ عدد
۱۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۶۷۰ عدد
۱۳,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۶۳۲ عدد
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۸۹۰ عدد
۳۳,۵۰۰ تومان ۱۴۸۲ عدد
۲۸,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۳۰۰ تومان ۱ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۰۸ عدد
۱۸,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۸ عدد
۱۸,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۵ عدد
۲۰,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۸,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۳۱۵ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۵۳۵ عدد
۱۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۴۲۶ عدد
۱۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۵۲۵ عدد
۱۸,۷۶۰ تومان ۱۱۶۶ عدد
۳۹,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۵۸۶ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۴۵۱ عدد
۱۴,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۷۷۸ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۱۱,۴۰۰ تومان ۹۶۱ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۲۰۰ تومان ۸۵۰ عدد
۱۶,۰۰۰ تومان ۲۴۶ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۶۵۷ عدد
۱۴,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۵۱۵ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰ عدد
۱۹,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۲ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۴,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۹۲۹ عدد
۱۵,۶۰۰ تومان ۲۲۴ عدد
۲۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۲۰۰ تومان ۱۶۹ عدد
۲۶,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۶۰۰ تومان ۳۳ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۲۳۳ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۸۷۱ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد

سوالات متداول
اعتبار شماره های مجازی خریداری شده از نامبر4 تا چه زمانی است؟ :
سعی شده شماره های تهییه شده از سورس معتبر بوده و بالاترین کیفیت موجود بازار را داشته باشد ، بنابراین تا زمانی که از اکانت خارج نشده اید ، شماره ها در اختیار شما خواهد بود.
درصورت خروج از اکانت امکان دریافت مجدد رمز ورود هست :
برای حفظ امنیت شماره ها ، فقط و فقط یک بار برای هر شماره کد فعال سازی دریافت خواهد شد و درصورت خروج امکان دریافت رمز فعال سازی نخواهد بود .
هزینه از حساب کاربریم کم شده اما هنوز کد فعال سازی دریافت نکرده ام؟ :
در صورتی که پس از 20 دقیقه از زمان ثبت سفارش کد ورود دریافت نکردید ، هزینه به حساب کاربری شما برگشت خواهد خورد.
از چه کشور هایی خرید انجام بدهیم تا سریع تر کد دریافت کنیم؟ :
برای اپلیکیشن های مختلف پاسخ متفاوت خواهد بود ، کشور های پیشنهادی ما با علامت مشخص شده اند و لیست کشور ها در ابتدا بر اساس محبوبیت کشور در اپلیکیشن درخواستی بین کاربران مرتب شده است

ثبت نام در اینستاگرام با شماره مجازی

اینستاگرام جزء محبوب ترین شبکه های اجتماعی است که برای ساخت اکانت و استفاده از آن باید شماره تلفن همراه و ایمیل وارد شود.
برخی از افراد تمایل ندارند که با شماره شخصی خود در این فضا فعالیت داشته باشند یا اینکه کسب و کارهای مختلف نیاز به چندین اکانت داشته و در نتیجه نمی توانند برای هر اکانت یک شماره مجزا تهیه نمایند.
 وجود شماره مجازی این افراد کمک می ‌کند تا با استفاده از این شماره ها و ثبت نام در اینستاگرام اکانت ایجاد کرده و فعالیت نمایند.
با کمک گرفتن از اپلیکیشن های مخصوص برای ساخت شماره مجازی یا استفاده از وب سایت های ساخت شماره مجازی می توانید، اقدام به دریافت یک شماره مناسب برای خود کرده و با داشتن اکانت اصلی در اینستاگرام اقدام به ثبت نام در اینستاگرام با شماره مجازی و ساخت اکانت دیگر نماید.خرید شماره مجازی ارزان مخصوص اینستاگرام

در هنگام خرید شماره مجازی ارزان مخصوص اینستاگرام، باید به دو ویژگی مهم توجه داشته باشید که حتماً شماره امن باشد، تا اطلاعات حفظ شود. همچنین تضمینی بوده و بدون دلیل از بین نرود.
در حال حاضر که سایت ‌های زیادی در زمینه ساخت شماره مجازی چه در داخل کشور و خارج در حال فعالیت هستند، می توانید با آزمون و خطا، یک سایت را برای خرید انتخاب کنید.
راه بهتر و مطمئن تر برای خرید شماره اینستاگرام ارزان و امن انتخاب وب سایت های معتبر است که در این زمینه خدمات مختلفی را ارائه می دهند.
اگر نیاز به خرید شماره مجازی از سایت های خارجی دارید، می توانید با ایجاد یک حساب شخصی پی پل اقدام به خرید شماره مجازی نمایید.
راحت ترین روش برای خرید شماره مجازی داخلی یا از وب سایت های خارجی، کمک گرفتن از سایت های معتبر مانند نامبرفور است که در این زمینه به شکل حرفه ‌ای فعالیت می ‌کنند.


نحوه ساخت شماره مجازی اینستاگرام

به دلیل اهمیت استفاده از شماره مجازی در حال حاضر سه راه برای تهیه شماره مجازی وجود دارد.
وب سرویس های ارائه دهنده شماره های مجازی مانند نامبرفور
اپلیکیشن های شماره ساز مجازی که معمولا رایگان بوده و هیچ تضمینی به آنها نبوده
•ربات های تلگرامی
با استفاده از اپلیکیشن ها و ربات های تلگرامی می توانید شماره های مجازی رایگان برای خود بسازید؛ اما این شماره ها ایمنی بالایی نداشته و ممکن است که تاریخ استفاده از آنها کوتاه مدت باشد و بعد از شما به شخص دیگر نیز واگذار شوند .
در بین روش های مختلف نحوه ساخت شماره مجازی اینستاگرام، بی دردسر ترین روش برای ساخت شماره مجازی، خرید شماره در کوتاه ‌ترین زمان ممکن از وب سرویس های معتبر بوده که امنیت این شماره‌ها نیز بالا است.


خرید اینترنتی شماره اینستاگرام

در هنگام خرید اینترنتی شماره اینستاگرام سایتی را انتخاب کنید که از چند ویژگی برخوردار باشد:
تنوع زیاد در شماره ها:
فروش شماره مجازی در تنوع بالا و پوشش دهی کشورهای مختلف دست شما را برای انتخاب باز می گذارد.
شماره های کاملا اختصاصی:
ارائه شماره های کاملاً اختصاصی موجب می شود تا با خیال راحت از شماره بدون نگرانی  استفاده کنید.
امنیت بالای شماره
امنیت بالای شماره ‌مجازی جزء مهمترین بخش آن است که به کاربر اجازه می دهد فعالیت های مختلف تجاری خود را با این شماره ها انجام دهد.
با انتخاب سایت نامبرفور بدون نگرانی از امنیت شماره و اختصاصی بودن آن می توانید با خیال راحت پس از تهیه شماره مجازی و راه اندازی اکانت در شبکه اینستاگرام به انجام هر نوع فعالیتی بپردازید.


قیمت شماره مجازی اینستاگرام

به دلیل اینکه اینستاگرام یک شبکه مجازی پرطرفدار است و امکان پیگیری فالوینگ ها و فالوورهای هر پیج از طرف اشخاص دیگر وجود دارد، افراد ترجیح می دهند تا از شماره های مجازی برای راه اندازی کسب و کارهای خاص یا فعالیت در این فضا استفاده کنند.
در هنگام تهیه شماره مجازی اینستاگرام نکته مهمی که مد نظر قرار می گیرد، قیمت شماره مجازی است.
عوامل زیادی وجود دارند که می‌توانند بر قیمت شماره مجازی تأثیر بگذارند، مانند:
•    بر اساس تغییر نرخ دلار و ارز سایر کشورها
•    بر اساس قوانین مخابراتی کشورهای مختلف
•    بر اساس نحوه خرید شماره مجازی
•    بر اساس انتخاب سایت های فروشنده شماره مجازی
مجموعه سایت نامبر فور با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی امن ترین شماره های مجازی اینستاگرام را به شکل کاملاً اختصاصی و قیمت ارزان ارائه می دهند.
در بالا میتوانید لیست قیمت شماره مجازی اینستاگرام را مشاهده کنید

عمید گفت :
با شماره مجازی امکان تبلیغات در اینستاگرام هست ؟ پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر
در این زمینه اطلاع دقیقی نداریم ولی شما با استفاده از vpn کشور خاص همینطور شماره مجازی همان کشور باید طبق قوانینش دسترسی داشته باشید
amiri. گفت :
سلام
مرسی از سایت خوبتون 🌹
خیلی سایتا رو تست کردم ، تا بلاخره تونستم با همکاریتون از سایت شما بخرم... پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر
خوشحالیم که از خدمات فروش شماره مجازی اینستاگرم نامبر فور راضی هستید.
بله درست میگید سرویس اینستاگرام سختگیری زیادی داره و بهتره نکاتی که همکاران برای هر بخش نوشتن رعایت کنین
برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت : وب شایان