منو

خرید شماره مجازی اینستاگرام + تحویل آنی

برای ساخت اکانت در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام نیاز به استفاده از شماره تلفن است. در صورتی که تمایل به استفاده از شماره موبایل شخصی خود در این فضا را ندارید، پیشرفت های تکنولوژی کار شما را آسان کرده و با ارائه شماره های مجازی که بر سیستم ابری کار می کنند، شرایط فعالیت در شبکه های اجتماعی را برای همه افراد به وجود آورده اند. با خرید شماره مجازی اینستاگرام از مجموعه نامبر فور امکان نصب برنامه اینستاگرام را با هزینه بسیار کم به دست می آورید. در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از کشورهای خرید شماره مجازی اینستاگرام آلمان، خرید شماره مجازی اینستاگرام آمریکا 2 بوده است
کشور هزینه موجودی
۳۷,۵۲۰ تومان ۵۴۴ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۷۳۷ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۴۲۷ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۰۱ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۷۱۴ عدد
۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳۲,۰۰۰ تومان ۱۱۹ عدد
۴۲,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۱۱ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۴۰۹ عدد
۹,۸۰۰ تومان ۶۷۲ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۳۱۲ عدد
۹,۸۰۰ تومان ۱ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۳۱۴ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۰۳ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۳۹۱ عدد
۱۱,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۷۵۲ عدد
۱۶,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۵۷۲ عدد
۲۷,۵۰۰ تومان ۳۳۲ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۴۱۱ عدد
۳۵,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۷۶۷ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۱۰۱ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۵۷۱ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۲ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۳۲۲ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۸ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۵۶۳ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۵۳۵ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۹۷۳ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۲۵,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۳۱۳ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان ۲۳۳ عدد
۲۹,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۶۶۲ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۶۳۷ عدد
۱۹,۱۰۰ تومان ۱۲۱ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۱۵۰ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۲۵ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۳۵۳ عدد
۲۹,۳۰۰ تومان ۱۸۵ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۴۱۹ عدد
۱۸,۷۶۰ تومان ۱۱۶۶ عدد
۴۹,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۳۷۲ عدد
۲۳,۳۰۰ تومان ۳۴۶ عدد
۲۳,۳۰۰ تومان ۴۸۸ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۲۹۶ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۸۷۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۴۴۷ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۶۵۶ عدد
۱۱,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۴۰۴ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۵۸۶ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۳۸۲ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۳۵۴ عدد
۱۲,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۴۰۴ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۰۲ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۲۰۲ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۹۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۷ عدد
۲۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۳۹۹ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۴۲۱ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۲۴۷ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۷۰۸ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۵۴۷ عدد
۳۰,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۰۴ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۲۸۹ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۲ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۲۴ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۵۸۱ عدد
۱۶,۵۰۰ تومان ۱۷۵ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۷۳۹ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۲۶ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۳۱۵ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۷۶ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۸۴۶ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۷۹۱ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۳۶۴ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۸۳۷ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۳۳۸ عدد

سوالات متداول
اعتبار شماره های مجازی خریداری شده از نامبر4 تا چه زمانی است؟ :
سعی شده شماره های تهییه شده از سورس معتبر بوده و بالاترین کیفیت موجود بازار را داشته باشد ، بنابراین تا زمانی که از اکانت خارج نشده اید ، شماره ها در اختیار شما خواهد بود.
درصورت خروج از اکانت امکان دریافت مجدد رمز ورود هست :
برای حفظ امنیت شماره ها ، فقط و فقط یک بار برای هر شماره کد فعال سازی دریافت خواهد شد و درصورت خروج امکان دریافت رمز فعال سازی نخواهد بود .
هزینه از حساب کاربریم کم شده اما هنوز کد فعال سازی دریافت نکرده ام؟ :
در صورتی که پس از 20 دقیقه از زمان ثبت سفارش کد ورود دریافت نکردید ، هزینه به حساب کاربری شما برگشت خواهد خورد.
از چه کشور هایی خرید انجام بدهیم تا سریع تر کد دریافت کنیم؟ :
برای اپلیکیشن های مختلف پاسخ متفاوت خواهد بود ، کشور های پیشنهادی ما با علامت مشخص شده اند و لیست کشور ها در ابتدا بر اساس محبوبیت کشور در اپلیکیشن درخواستی بین کاربران مرتب شده است

ثبت نام در اینستاگرام با شماره مجازی

اینستاگرام جزء محبوب ترین شبکه های اجتماعی است که برای ساخت اکانت و استفاده از آن باید شماره تلفن همراه و ایمیل وارد شود.
برخی از افراد تمایل ندارند که با شماره شخصی خود در این فضا فعالیت داشته باشند یا اینکه کسب و کارهای مختلف نیاز به چندین اکانت داشته و در نتیجه نمی توانند برای هر اکانت یک شماره مجزا تهیه نمایند.
 وجود شماره مجازی این افراد کمک می ‌کند تا با استفاده از این شماره ها و ثبت نام در اینستاگرام اکانت ایجاد کرده و فعالیت نمایند.
با کمک گرفتن از اپلیکیشن های مخصوص برای ساخت شماره مجازی یا استفاده از وب سایت های ساخت شماره مجازی می توانید، اقدام به دریافت یک شماره مناسب برای خود کرده و با داشتن اکانت اصلی در اینستاگرام اقدام به ثبت نام در اینستاگرام با شماره مجازی و ساخت اکانت دیگر نماید.



خرید شماره مجازی ارزان مخصوص اینستاگرام

در هنگام خرید شماره مجازی ارزان مخصوص اینستاگرام، باید به دو ویژگی مهم توجه داشته باشید که حتماً شماره امن باشد، تا اطلاعات حفظ شود. همچنین تضمینی بوده و بدون دلیل از بین نرود.
در حال حاضر که سایت ‌های زیادی در زمینه ساخت شماره مجازی چه در داخل کشور و خارج در حال فعالیت هستند، می توانید با آزمون و خطا، یک سایت را برای خرید انتخاب کنید.
راه بهتر و مطمئن تر برای خرید شماره اینستاگرام ارزان و امن انتخاب وب سایت های معتبر است که در این زمینه خدمات مختلفی را ارائه می دهند.
اگر نیاز به خرید شماره مجازی از سایت های خارجی دارید، می توانید با ایجاد یک حساب شخصی پی پل اقدام به خرید شماره مجازی نمایید.
راحت ترین روش برای خرید شماره مجازی داخلی یا از وب سایت های خارجی، کمک گرفتن از سایت های معتبر مانند نامبرفور است که در این زمینه به شکل حرفه ‌ای فعالیت می ‌کنند.


نحوه ساخت شماره مجازی اینستاگرام

به دلیل اهمیت استفاده از شماره مجازی در حال حاضر سه راه برای تهیه شماره مجازی وجود دارد.
وب سرویس های ارائه دهنده شماره های مجازی مانند نامبرفور
اپلیکیشن های شماره ساز مجازی که معمولا رایگان بوده و هیچ تضمینی به آنها نبوده
•ربات های تلگرامی
با استفاده از اپلیکیشن ها و ربات های تلگرامی می توانید شماره های مجازی رایگان برای خود بسازید؛ اما این شماره ها ایمنی بالایی نداشته و ممکن است که تاریخ استفاده از آنها کوتاه مدت باشد و بعد از شما به شخص دیگر نیز واگذار شوند .
در بین روش های مختلف نحوه ساخت شماره مجازی اینستاگرام، بی دردسر ترین روش برای ساخت شماره مجازی، خرید شماره در کوتاه ‌ترین زمان ممکن از وب سرویس های معتبر بوده که امنیت این شماره‌ها نیز بالا است.


خرید اینترنتی شماره اینستاگرام

در هنگام خرید اینترنتی شماره اینستاگرام سایتی را انتخاب کنید که از چند ویژگی برخوردار باشد:
تنوع زیاد در شماره ها:
فروش شماره مجازی در تنوع بالا و پوشش دهی کشورهای مختلف دست شما را برای انتخاب باز می گذارد.
شماره های کاملا اختصاصی:
ارائه شماره های کاملاً اختصاصی موجب می شود تا با خیال راحت از شماره بدون نگرانی  استفاده کنید.
امنیت بالای شماره
امنیت بالای شماره ‌مجازی جزء مهمترین بخش آن است که به کاربر اجازه می دهد فعالیت های مختلف تجاری خود را با این شماره ها انجام دهد.
با انتخاب سایت نامبرفور بدون نگرانی از امنیت شماره و اختصاصی بودن آن می توانید با خیال راحت پس از تهیه شماره مجازی و راه اندازی اکانت در شبکه اینستاگرام به انجام هر نوع فعالیتی بپردازید.


قیمت شماره مجازی اینستاگرام

به دلیل اینکه اینستاگرام یک شبکه مجازی پرطرفدار است و امکان پیگیری فالوینگ ها و فالوورهای هر پیج از طرف اشخاص دیگر وجود دارد، افراد ترجیح می دهند تا از شماره های مجازی برای راه اندازی کسب و کارهای خاص یا فعالیت در این فضا استفاده کنند.
در هنگام تهیه شماره مجازی اینستاگرام نکته مهمی که مد نظر قرار می گیرد، قیمت شماره مجازی است.
عوامل زیادی وجود دارند که می‌توانند بر قیمت شماره مجازی تأثیر بگذارند، مانند:
•    بر اساس تغییر نرخ دلار و ارز سایر کشورها
•    بر اساس قوانین مخابراتی کشورهای مختلف
•    بر اساس نحوه خرید شماره مجازی
•    بر اساس انتخاب سایت های فروشنده شماره مجازی
مجموعه سایت نامبر فور با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی امن ترین شماره های مجازی اینستاگرام را به شکل کاملاً اختصاصی و قیمت ارزان ارائه می دهند.
در بالا میتوانید لیست قیمت شماره مجازی اینستاگرام را مشاهده کنید


اکانت مجازی اینستاگرام

برای ساخت اکانت مجازی اینستاگرام بعد از ثبت نام داخل سایت اینستاگرام کافیه اینجا از هر کشوری که تمایل دارید کد فعال سازی دریافت کنید و اکانت مجازی اون کشور را داشته باشید انتخاب کنید به راحتی و به صورت کاملا اتوماتیک شماره در اختیار شما گذاشته خواهد شد و میتوانید وریفای حساب مجازی خود را انجام دهید.

برای آموزش بیشتر در زمینه چطور شماره مجازی اینستاگرام بسازم میتوانید وارد بلاگ نامبر فور شده و آموزش های مربوطه رو ببینید.


کلام اخر

درصورت استفاده از سرویس شماره مجازی اینستاگرام نامبرفور لطفا تجربیات خود را از طریق کامنت های زیر با ما به اشتراک بگذارید


احد احدی گفت :
شماره ای که برایم ارسال شده واسه اینستا زمانی که شماره رو وارد میکنم قسمت ساخت اکانت یه ارور میده بهم
please wait a few minutes before you try agian
احساس میکنم چندین بار استفاده شده و بلاک شده از طرف اینستا لطفا شماره دیگه ای بدین ممنون میشم پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر احتمال اینکه بعد از چند بار تلاش برای ثبت نام در اینستاگرام این پیام رو بگیرید هست سفارش به صورت خودکار لغو میشه و هزینه به حساب کاربری شما برگشت میخورد
احمدی گفت :
منظورتون از تحویل آنی و خودکار چیه؟ میفرستین درب منزل؟ پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر
نه ، به صورت آنلاین شماره مجازی اینستاگرام به شما تحویل داده میشه داخل همین صفحه ‌‌وبعد از اون هم به محض دریافت کد، در همین صفحه پیامک وریفای حساب اینستاگرام به شما نمایش داده میشود.
فراز فلاح گفت :
سلام. شماره اینستاگرام آمریکا گرفتم. Sms نیومد. چیکار باید بکنم پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر برای سرویس اینستاگرام قبلا هم گفتیم که دیتا و کش اپلیکیشن را پاک کنید و به وی پی ان همون کشور وصل باشید بعد اقدام به خرید شماره مجازی اینستاگرام بکنید
یکتافالور گفت :
من چندین ساله در زمینه فروش فالور و لایک اینستاگرام فعالیت میکنم
و همیشه نیاز به شماره مجازی دارم
توی چند ماهی که با نامبرفور اشنا شدم یکی از دغدغه هام کم شده
همیشه همینجور بمونید
عمید گفت :
با شماره مجازی امکان تبلیغات در اینستاگرام هست ؟ پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر
در این زمینه اطلاع دقیقی نداریم ولی شما با استفاده از vpn کشور خاص همینطور شماره مجازی همان کشور باید طبق قوانینش دسترسی داشته باشید
amiri. گفت :
سلام
مرسی از سایت خوبتون 🌹
خیلی سایتا رو تست کردم ، تا بلاخره تونستم با همکاریتون از سایت شما بخرم... پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر
خوشحالیم که از خدمات فروش شماره مجازی اینستاگرم نامبر فور راضی هستید.
بله درست میگید سرویس اینستاگرام سختگیری زیادی داره و بهتره نکاتی که همکاران برای هر بخش نوشتن رعایت کنین
برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت : وب شایان