منو

خرید شماره مجازی اینستاگرام + تحویل آنی

برای ساخت اکانت در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام نیاز به استفاده از شماره تلفن است. در صورتی که تمایل به استفاده از شماره موبایل شخصی خود در این فضا را ندارید، پیشرفت های تکنولوژی کار شما را آسان کرده و با ارائه شماره های مجازی که بر سیستم ابری کار می کنند، شرایط فعالیت در شبکه های اجتماعی را برای همه افراد به وجود آورده اند. با خرید شماره مجازی اینستاگرام از مجموعه نامبر فور امکان نصب برنامه اینستاگرام را با هزینه بسیار کم به دست می آورید. در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از کشورهای خرید شماره مجازی اینستاگرام آرژانتین، خرید شماره مجازی اینستاگرام انگلستان 2، خرید شماره مجازی اینستاگرام اسپانیا بوده است
کشور هزینه موجودی
۴۵,۰۲۴ تومان ۵۴۴ عدد
۴۳,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۹۶۹ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۲۲۳ عدد
۹,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۸۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۸۹,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۱۰۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۴,۶۰۰ تومان ۱۳۳ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۳,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۸۶۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۹۷۰ عدد
۳۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۹۲۲ عدد
۲۶,۰۰۰ تومان ۵۱ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۲۴۲ عدد
۳۳,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۴,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۴,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۷۲۰ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۳,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۹,۰۰۰ تومان ۸۲۸ عدد
۴۲,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۳,۲۰۰ تومان ۵۰۱ عدد
۲,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۷۲۳ عدد
۲۷,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۲۲۳ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۲,۲۰۰ تومان ۵۱۳ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۲۲,۵۱۲ تومان ۱۱۶۶ عدد
۷۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۸۷۱ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۵۹۶ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۵۸ عدد
۸۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۳۶۱ عدد
۴۲,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۰۰۰ تومان ۶۸۲ عدد
۴۲,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۳۴۳ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۵۷۶ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۹۱۹ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۶۹ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۵۶۳ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۹۲۳ عدد
۴۳,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۹۱۶ عدد
۳۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۳۶۹ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۷۶۱ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۸,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۲۸۰ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۳,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۶۱۳ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰۹ عدد
۲۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۵۷۶ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۸,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۴۲۱ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۹۵۰ عدد
۴۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد

ثبت نام در اینستاگرام با شماره مجازی

اینستاگرام جزء محبوب ترین شبکه های اجتماعی است که برای ساخت اکانت و استفاده از آن باید شماره تلفن همراه و ایمیل وارد شود.
برخی از افراد تمایل ندارند که با شماره شخصی خود در این فضا فعالیت داشته باشند یا اینکه کسب و کارهای مختلف نیاز به چندین اکانت داشته و در نتیجه نمی توانند برای هر اکانت یک شماره مجزا تهیه نمایند.
 وجود شماره مجازی این افراد کمک می ‌کند تا با استفاده از این شماره ها و ثبت نام در اینستاگرام اکانت ایجاد کرده و فعالیت نمایند.
با کمک گرفتن از اپلیکیشن های مخصوص برای ساخت شماره مجازی یا استفاده از وب سایت های ساخت شماره مجازی می توانید، اقدام به دریافت یک شماره مناسب برای خود کرده و با داشتن اکانت اصلی در اینستاگرام اقدام به ثبت نام در اینستاگرام با شماره مجازی و ساخت اکانت دیگر نماید.خرید شماره مجازی ارزان مخصوص اینستاگرام

در هنگام خرید شماره مجازی ارزان مخصوص اینستاگرام، باید به دو ویژگی مهم توجه داشته باشید که حتماً شماره امن باشد، تا اطلاعات حفظ شود. همچنین تضمینی بوده و بدون دلیل از بین نرود.
در حال حاضر که سایت ‌های زیادی در زمینه ساخت شماره مجازی چه در داخل کشور و خارج در حال فعالیت هستند، می توانید با آزمون و خطا، یک سایت را برای خرید انتخاب کنید.
راه بهتر و مطمئن تر برای خرید شماره اینستاگرام ارزان و امن انتخاب وب سایت های معتبر است که در این زمینه خدمات مختلفی را ارائه می دهند.
اگر نیاز به خرید شماره مجازی از سایت های خارجی دارید، می توانید با ایجاد یک حساب شخصی پی پل اقدام به خرید شماره مجازی نمایید.
راحت ترین روش برای خرید شماره مجازی داخلی یا از وب سایت های خارجی، کمک گرفتن از سایت های معتبر مانند نامبرفور است که در این زمینه به شکل حرفه ‌ای فعالیت می ‌کنند.


نحوه ساخت شماره مجازی اینستاگرام

به دلیل اهمیت استفاده از شماره مجازی در حال حاضر سه راه برای تهیه شماره مجازی وجود دارد.
وب سرویس های ارائه دهنده شماره های مجازی مانند نامبرفور
اپلیکیشن های شماره ساز مجازی که معمولا رایگان بوده و هیچ تضمینی به آنها نبوده
•ربات های تلگرامی
با استفاده از اپلیکیشن ها و ربات های تلگرامی می توانید شماره های مجازی رایگان برای خود بسازید؛ اما این شماره ها ایمنی بالایی نداشته و ممکن است که تاریخ استفاده از آنها کوتاه مدت باشد و بعد از شما به شخص دیگر نیز واگذار شوند .
در بین روش های مختلف نحوه ساخت شماره مجازی اینستاگرام، بی دردسر ترین روش برای ساخت شماره مجازی، خرید شماره در کوتاه ‌ترین زمان ممکن از وب سرویس های معتبر بوده که امنیت این شماره‌ها نیز بالا است.


خرید اینترنتی شماره اینستاگرام

در هنگام خرید اینترنتی شماره اینستاگرام سایتی را انتخاب کنید که از چند ویژگی برخوردار باشد:
تنوع زیاد در شماره ها:
فروش شماره مجازی در تنوع بالا و پوشش دهی کشورهای مختلف دست شما را برای انتخاب باز می گذارد.
شماره های کاملا اختصاصی:
ارائه شماره های کاملاً اختصاصی موجب می شود تا با خیال راحت از شماره بدون نگرانی  استفاده کنید.
امنیت بالای شماره
امنیت بالای شماره ‌مجازی جزء مهمترین بخش آن است که به کاربر اجازه می دهد فعالیت های مختلف تجاری خود را با این شماره ها انجام دهد.
با انتخاب سایت نامبرفور بدون نگرانی از امنیت شماره و اختصاصی بودن آن می توانید با خیال راحت پس از تهیه شماره مجازی و راه اندازی اکانت در شبکه اینستاگرام به انجام هر نوع فعالیتی بپردازید.


قیمت شماره مجازی اینستاگرام

به دلیل اینکه اینستاگرام یک شبکه مجازی پرطرفدار است و امکان پیگیری فالوینگ ها و فالوورهای هر پیج از طرف اشخاص دیگر وجود دارد، افراد ترجیح می دهند تا از شماره های مجازی برای راه اندازی کسب و کارهای خاص یا فعالیت در این فضا استفاده کنند.
در هنگام تهیه شماره مجازی اینستاگرام نکته مهمی که مد نظر قرار می گیرد، قیمت شماره مجازی است.
عوامل زیادی وجود دارند که می‌توانند بر قیمت شماره مجازی تأثیر بگذارند، مانند:
•    بر اساس تغییر نرخ دلار و ارز سایر کشورها
•    بر اساس قوانین مخابراتی کشورهای مختلف
•    بر اساس نحوه خرید شماره مجازی
•    بر اساس انتخاب سایت های فروشنده شماره مجازی
مجموعه سایت نامبر فور با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی امن ترین شماره های مجازی اینستاگرام را به شکل کاملاً اختصاصی و قیمت ارزان ارائه می دهند.
در بالا میتوانید لیست قیمت شماره مجازی اینستاگرام را مشاهده کنید


اکانت مجازی اینستاگرام

برای ساخت اکانت مجازی اینستاگرام بعد از ثبت نام داخل سایت اینستاگرام کافیه اینجا از هر کشوری که تمایل دارید کد فعال سازی دریافت کنید و اکانت مجازی اون کشور را داشته باشید انتخاب کنید به راحتی و به صورت کاملا اتوماتیک شماره در اختیار شما گذاشته خواهد شد و میتوانید وریفای حساب مجازی خود را انجام دهید.

برای آموزش بیشتر در زمینه چطور شماره مجازی اینستاگرام بسازم میتوانید وارد بلاگ نامبر فور شده و آموزش های مربوطه رو ببینید.


کلام اخر

درصورت استفاده از سرویس شماره مجازی اینستاگرام نامبرفور لطفا تجربیات خود را از طریق کامنت های زیر با ما به اشتراک بگذارید


N.B گفت :
در مجموع از نامبر۴ برای استفاده از شماره مجازی اینستاگرام راضی بودم. در مقایسه با استفاده از شماره موبایل شخصی ام از دردسر من کم کرد و با اتفاقات اخیر ایران تو‌ حفظ حریم شخصی ام احساس امنیت بیشتری دارم.
امیر غفاری گفت :
واقعا متوجه نمیشم من قبلا ازتون اکانت خریدم
ولی این سری هر چی شماره گرفتم ازتون به در بسته خوردم .... میشه مگه همچین چیزی؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام
بله .. ممکنه بدلیل درخواست کد تکراری لازم باشه ای پی خودتون عوض کنید یا دیتای اپلیکیشن رو پاک کنید
احد احدی گفت :
شماره ای که برایم ارسال شده واسه اینستا زمانی که شماره رو وارد میکنم قسمت ساخت اکانت یه ارور میده بهم
please wait a few minutes before you try agian
احساس میکنم چندین بار استفاده شده و بلاک شده از طرف اینستا لطفا شماره دیگه ای بدین ممنون میشم
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر احتمال اینکه بعد از چند بار تلاش برای ثبت نام در اینستاگرام این پیام رو بگیرید هست سفارش به صورت خودکار لغو میشه و هزینه به حساب کاربری شما برگشت میخورد
احمدی گفت :
منظورتون از تحویل آنی و خودکار چیه؟ میفرستین درب منزل؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
نه ، به صورت آنلاین شماره مجازی اینستاگرام به شما تحویل داده میشه داخل همین صفحه ‌‌وبعد از اون هم به محض دریافت کد، در همین صفحه پیامک وریفای حساب اینستاگرام به شما نمایش داده میشود.
سجاد رحیمی گفت :
حساب شارژ کردم برای شماره این چطوری شماره بگیرم
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
کشور رو انتخاب کنید یا از کشورهایی که در ۲۴ ساعت گذشته کد فعالسازی داشتن استفاده کنید
فراز فلاح گفت :
سلام. شماره اینستاگرام آمریکا گرفتم. Sms نیومد. چیکار باید بکنم
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر برای سرویس اینستاگرام قبلا هم گفتیم که دیتا و کش اپلیکیشن را پاک کنید و به وی پی ان همون کشور وصل باشید بعد اقدام به خرید شماره مجازی اینستاگرام بکنید
یکتافالور گفت :
من چندین ساله در زمینه فروش فالور و لایک اینستاگرام فعالیت میکنم
و همیشه نیاز به شماره مجازی دارم
توی چند ماهی که با نامبرفور اشنا شدم یکی از دغدغه هام کم شده
همیشه همینجور بمونید
عمید گفت :
با شماره مجازی امکان تبلیغات در اینستاگرام هست ؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
در این زمینه اطلاع دقیقی نداریم ولی شما با استفاده از vpn کشور خاص همینطور شماره مجازی همان کشور باید طبق قوانینش دسترسی داشته باشید
amiri. گفت :
سلام
مرسی از سایت خوبتون 🌹
خیلی سایتا رو تست کردم ، تا بلاخره تونستم با همکاریتون از سایت شما بخرم...
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
خوشحالیم که از خدمات فروش شماره مجازی اینستاگرم نامبر فور راضی هستید.
بله درست میگید سرویس اینستاگرام سختگیری زیادی داره و بهتره نکاتی که همکاران برای هر بخش نوشتن رعایت کنین
برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت شماره مجازی : وب شایان