منو

شماره مجازی kaggle کگل

عضویت در کگل بزرگ‌ترین جامعه مهندسان داده و یادگیری ماشینی با استفاده از شماره مجازی kaggle بدون نیاز به اطلاعات اکانتتان حسابتان را وریفای کنید
توجه :
1- حتما قبل از خرید قوانین را مطالعه کنید
2- پیامک فقط یک بار برای هر شماره دریافت می‌شود
کشور هزینه موجودی
۳۹,۰۰۰ تومان ۹۹۳ عدد
۴۸۶,۰۰۰ تومان ۷۳ عدد
۱۴۶,۰۰۰ تومان ۶۱۵ عدد
۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۵۶۱ عدد
۴۸۶,۰۰۰ تومان ۷۳۰ عدد
۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۲۸۲ عدد
۱۱,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۲۴۶۷ عدد
۱۴۶,۰۰۰ تومان ۶۱۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۲۹۴ عدد
۱۶,۰۰۰ تومان ۲۱۱۴ عدد
۵۷,۰۰۰ تومان ۲۴۶۷ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۴۱۸ عدد
۴۸۶,۰۰۰ تومان ۸۱۲ عدد
۴۸۶,۰۰۰ تومان ۵۸۷ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۲۱۱۹ عدد
۴۸۶,۰۰۰ تومان ۱۶۳۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۴۴۶ عدد
۴۸۶,۰۰۰ تومان ۴۱۳ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۶۴۲ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۶۱۲ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۶۱۹ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۱۶۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۲۱۰ عدد
۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۵۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۸۷۴ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۲۸۳ عدد
۴۸۶,۰۰۰ تومان ۳۰۲ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۵۱۹ عدد
۲۴۳,۰۰۰ تومان ۲۴۶۷ عدد
۱۴۶,۰۰۰ تومان ۷۹۷ عدد
۴۶,۰۰۰ تومان ۲۴۶۷ عدد
۷۸,۰۰۰ تومان ۸۸۶ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۳۲۳ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۶۹۱ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۷۵,۰۰۰ تومان ۱۳۴ عدد
۱۴۶,۰۰۰ تومان ۳۵۸ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۰۸ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۶۳۴ عدد
۱۵,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷۳۳ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۴۱۱ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۳۵۴ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۴۶۷ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۹۸۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۶۱۹ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۷۵ عدد
۴۸۶,۰۰۰ تومان ۸۳ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۷ عدد
۷۸,۰۰۰ تومان ۱۷۷۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۲۰۱ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۸۷۶ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۷۳۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۶۱۰ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۴۶۷ عدد
۴۸۶,۰۰۰ تومان ۱۲۵۲ عدد

برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت شماره مجازی : وب شایان