منو

شماره مجازی کاری از ۹۳ کشور برای لینکداین

ثبت نام شخصی و کسب کار در محیط لینکدین با شماره مجازی اختصاصی و کاری از ۹۳ کشور با کیفیت عالی و تحویل آنی در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از کشورهای خرید شماره مجازی لینکدین امارات بوده است
کشور هزینه موجودی
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۰۰۰ تومان ۵۶۲ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۳۰۲ عدد
۱۴,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۵۴۱ عدد
۴۲,۹۰۰ تومان ۴۲۲ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۹۸۷ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۵۰۹ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۶۷۲ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان ۵۸۸ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۹۹۱ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۲۲۵ عدد
۴۱,۱۰۰ تومان ۴۳۲ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۶۵۹ عدد
۱,۵۰۰ تومان ۱۹۱ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۴۳۶ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۰۰۰ تومان ۴۴۱ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۷۷ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۳۳ عدد
۴۱,۱۰۰ تومان ۸۶۴ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۲۳۷ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۶ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۶۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۳۵ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶۶ عدد
۴۱,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۳۱ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۹۵۹ عدد
۲۶,۰۰۰ تومان ۳۰۱ عدد
۳۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۴۶ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۳۴۰ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۵۵۲ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۸۳۲ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۵۷۴ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۷۴۵ عدد
۳۷,۱۰۰ تومان ۴۰۰ عدد
۱,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۹۹۴ عدد
۴۹,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۴۳۵ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۷۳۷ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۵۰۴ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۶۲۹ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۴۱,۱۰۰ تومان ۸۷۴ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۲۷۴ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۴۰۷ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۶۱۷ عدد
۲۸,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۳۲۷ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۶۵ عدد
۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸,۰۰۰ تومان ۴۲۱ عدد
۲۹,۳۰۰ تومان ۱ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۶ عدد
۱,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۴۷۱ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۴۵۴ عدد
۴۱,۱۰۰ تومان ۹۷۵ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۳۵۱ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۵۸۶ عدد
۱,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۱۱,۳۰۰ تومان ۳۴ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۵۳۱ عدد
۴۱,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۲۶۷ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۴۴۳ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۵۰۶ عدد
۴۱,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۷۲۲ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۸۶۴ عدد
۵,۹۰۰ تومان ۹۰۵ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۳۸۲ عدد
۳,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۴۳ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۳,۵۰۰ تومان ۴۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۲۵۱ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۳۱۵ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۳۹۷ عدد
۱۱,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۸۳ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۲۲۶ عدد
۱۴,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۷۶۸ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۱,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۳۱۵ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد

سوالات متداول
اعتبار شماره های مجازی خریداری شده از نامبر4 تا چه زمانی است؟ :
سعی شده شماره های تهییه شده از سورس معتبر بوده و بالاترین کیفیت موجود بازار را داشته باشد ، بنابراین تا زمانی که از اکانت خارج نشده اید ، شماره ها در اختیار شما خواهد بود.
درصورت خروج از اکانت امکان دریافت مجدد رمز ورود هست :
برای حفظ امنیت شماره ها ، فقط و فقط یک بار برای هر شماره کد فعال سازی دریافت خواهد شد و درصورت خروج امکان دریافت رمز فعال سازی نخواهد بود .
هزینه از حساب کاربریم کم شده اما هنوز کد فعال سازی دریافت نکرده ام؟ :
در صورتی که پس از 20 دقیقه از زمان ثبت سفارش کد ورود دریافت نکردید ، هزینه به حساب کاربری شما برگشت خواهد خورد.
از چه کشور هایی خرید انجام بدهیم تا سریع تر کد دریافت کنیم؟ :
برای اپلیکیشن های مختلف پاسخ متفاوت خواهد بود ، کشور های پیشنهادی ما با علامت مشخص شده اند و لیست کشور ها در ابتدا بر اساس محبوبیت کشور در اپلیکیشن درخواستی بین کاربران مرتب شده است

خرید شماره مجازی لینکدین

همانطور که گفته شد برای داشتن اکانتی در اپلیکیشن linkedin می توان از طریق شماره مجازی اقدام کرد. شماره های مجازی این امکان را برای شما فراهم می سازد تا چندین حساب کاربری متفاوت در لینکدین داشته باشید. استفاده از شماره مجازی برای شروع و یا فعالیت گسترده در کسب و کار های تجاری مرسوم است. به همین دلیل استفاده از این اپلیکیشن همانند سایر پیام رسان ها و یا محیط های اجتماعی خارجی نیاز به ارائه شماره تلفن همراه معتبر دارد.

ثبت نام با شماره مجازی linkedin

برای ثبت نام در اپلیکیشن linkedin دو راه وجود دارند. ایجاد حساب کاربری در این پلتفرم اتصال اکانت خود با گوگل یکی از این دو روش می باشد. اما روش مرسوم وارد کردن ایمیل یا شماره تلفن و ایجاد پسورد دلخواه با 8 کاراکتر و در آخر جوین شدن می باشد.

یکی از کاربرد های شماره مجازی امکان ثبت نام با استفاده از این شماره در لینکدین است. چون این اپلیکیشن برای مقاصد تجاری می باشد لازم است افراد در صورت نیاز از شماره مجازی استفاده کنند. زیرا فعالیت در بستر جهانی و بین المللی پر سود تر خواهد بود. برای دریافت شماره مجازی مناسب می توان از وب سایت های معتبر اقدام به خرید شماره ای رند و مطمئن کرد. همانطور که گفته شد برای اکانت پریمیوم بایستی هزینه عضویت را پرداخت نمود زیرا امکانات ویژه ای به شما تعلق می گیرد. بستر تبلیغاتی و معرفی شما نیز نیز گسترده تر خواهد شد.

امیری گفت :
تا الان ک خوب بوده ایشالا شماره مجازی دائمی باشه پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر
تا زمانی که از اکانت خود خارج نشوید در اختیار شماست
برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت : وب شایان