منو

شماره مجازی اسنپ چت آنی از ۹۳ کشور

خرید شماره مجازی اسنپ چت به صورت آنی و اختصاصی از طریق وبسایت نامبرفور با کمترین قیمت و بهترین کیفیت از کشور امریکا و...
کشور هزینه موجودی
۴۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۰۰۰ تومان ۳۶۲ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۷۳۵ عدد
۳۳,۷۰۰ تومان ۵۴۲ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۷۷۸ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۶۲,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۴۶۷ عدد
۸,۷۰۰ تومان ۲۱۶ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۳۸۶ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۴۶۱ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۲۵۲ عدد
۶۲,۹۰۰ تومان ۳۰۴ عدد
۴۳,۰۰۸ تومان ۲۳۴۶۷ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۸۳۶ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۵۹۸ عدد
۴,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۰۰۰ تومان ۴۴۴ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۵۰۳ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۶۴ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۴۴۷ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۲۷ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۲,۹۰۰ تومان ۳۰۴ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۴۹۶ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۳۴۷ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۳۳۹ عدد
۲۳,۰۰۰ تومان ۶۴ عدد
۵۸,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶۵ عدد
۱۶,۰۸۰ تومان ۳۴ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۸,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۴۱۵ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۳۸۱ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۳۰۳ عدد
۶۲,۹۰۰ تومان ۳۰۱ عدد
۲,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۴۸۴ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۵۴۰ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۹۴۵ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۴۶۲ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۲۷۱ عدد
۶۲,۹۰۰ تومان ۷۳۲ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۵۶ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۳۵۵ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۵۸۵ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۵۰۲ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۴۲۲ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۶۴ عدد
۳۸,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۲۴۸ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۲۱۹ عدد
۵,۴۰۰ تومان ۵۶۷ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۷۲۵ عدد
۵,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۶۶۳ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۳۰۲ عدد
۶۲,۹۰۰ تومان ۳۵۳ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۱۱ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۳۶۱ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۸,۶۰۰ تومان ۷۷۲ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۷۱۵ عدد
۶۲,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۳۵۶ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۴۳۴ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۳۰۵ عدد
۶۲,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۳۷۵ عدد
۳,۲۱۶ تومان ۸۰۶ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۲,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰۷,۰۰۰ تومان ۹۶۵ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۴۹۸ عدد
۸۱,۸۰۰ تومان ۸۱۹ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۶۴۲ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۸,۹۰۰ تومان ۲۹۷ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۸۴۵ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۵۵۶ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۴۳۹ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۴,۵۷۲ تومان ۷۸۴ عدد
۶۲,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۴۷۲ عدد
۴۸,۴۰۰ تومان ۳۲۴ عدد

ایجاد حساب کاربری در اسنپ برای ایرانیان امکان‌پذیر نبوده و استفاده از شماره مجازی اسنپ چت یا کمک گرفتن از نرم‌افزارهای تغییر IP  یا همان VPN ها الزامی است. در غیر این صورت باید قید حضور در این اپلیکیشن را بزنید. شما به‌سادگی می‌توانید در اسنپ چت تصاویر و فیلم‌های خود را حداکثر تا ۱۰ ثانیه ضبط و به اشتراک بگذارید چراکه این اپلیکیشن به‌صورت خودکار وارد دوربین می‌شود.

نکته جالب‌توجه این است که اسنپ چت شماره تلفن شمارا برای مخاطبین نمایش نمی‌دهد بدین ترتیب کاربران غیر ایرانی که با شماره واقعی خود وارد این نرم‌افزار می‌شوند از این بابت نگرانی ندارند. ولی به‌هرحال شماره‌ای که بدین منظور وارد می‌کنید، از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا چه از شماره واقعی یا شماره مجازی اسنپ چت استفاده کرده باشید، کد فعال‌سازی برای شما به همان شماره ارسال خواهد شد.

برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت شماره مجازی : وب شایان