منو

شماره مجازی اسنپ چت آنی از ۹۳ کشور

خرید شماره مجازی اسنپ چت به صورت آنی و اختصاصی از طریق وبسایت نامبرفور با کمترین قیمت و بهترین کیفیت از کشور امریکا و...
کشور هزینه موجودی
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۰۰۰ تومان ۵۵۱ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۶۷۴ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۲۰۲ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۸۰۹ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۴۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۵۴۴ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۲۴۲ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۳۴۸ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۴۳۲ عدد
۳۵,۸۴۰ تومان ۲۳۴۶۷ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۴۵۴ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۰۰۰ تومان ۱۳۹ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۵۱۱ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۴ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۴۹۵ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۳۴ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۹۸۸ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۴۲ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۳۱ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۹۷۹ عدد
۱۶,۰۰۰ تومان ۳۰۱ عدد
۴۰,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۶۳ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۰,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۸۷۳ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۸۲۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۷۴۴ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۴۰۰ عدد
۱,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۹۸۹ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۶۷۸ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۶۹۷ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۵۸۳ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۲۷۷ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۷۹۷ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۷۵ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۸ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۶۱۳ عدد
۱۸,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۳۴۴ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۴۲۱ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۴۹۹ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۶۹۹ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۵۸۵ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۴۷۶ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۹۰۳ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۳۵۱ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۳۳,۸۰۰ تومان ۵۶۸ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۳۹۷ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۹۲۸ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۴۴۹ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۵۲۷ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۵ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲,۶۸۰ تومان ۸۰۶ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۸۶۶ عدد
۲۹,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷۳,۰۰۰ تومان ۷۵۲ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۴۴ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۶,۸۰۰ تومان ۷۰۸ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۲۴۴ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۳۳۷ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۴۳۱ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۲۱۵ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۸,۸۱۰ تومان ۷۸۴ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۳۲۷ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد

سوالات متداول
اعتبار شماره های مجازی خریداری شده از نامبر4 تا چه زمانی است؟ :
سعی شده شماره های تهییه شده از سورس معتبر بوده و بالاترین کیفیت موجود بازار را داشته باشد ، بنابراین تا زمانی که از اکانت خارج نشده اید ، شماره ها در اختیار شما خواهد بود.
درصورت خروج از اکانت امکان دریافت مجدد رمز ورود هست :
برای حفظ امنیت شماره ها ، فقط و فقط یک بار برای هر شماره کد فعال سازی دریافت خواهد شد و درصورت خروج امکان دریافت رمز فعال سازی نخواهد بود .
هزینه از حساب کاربریم کم شده اما هنوز کد فعال سازی دریافت نکرده ام؟ :
در صورتی که پس از 20 دقیقه از زمان ثبت سفارش کد ورود دریافت نکردید ، هزینه به حساب کاربری شما برگشت خواهد خورد.
از چه کشور هایی خرید انجام بدهیم تا سریع تر کد دریافت کنیم؟ :
برای اپلیکیشن های مختلف پاسخ متفاوت خواهد بود ، کشور های پیشنهادی ما با علامت مشخص شده اند و لیست کشور ها در ابتدا بر اساس محبوبیت کشور در اپلیکیشن درخواستی بین کاربران مرتب شده است

ایجاد حساب کاربری در اسنپ برای ایرانیان امکان‌پذیر نبوده و استفاده از شماره مجازی اسنپ چت یا کمک گرفتن از نرم‌افزارهای تغییر IP  یا همان VPN ها الزامی است. در غیر این صورت باید قید حضور در این اپلیکیشن را بزنید. شما به‌سادگی می‌توانید در اسنپ چت تصاویر و فیلم‌های خود را حداکثر تا ۱۰ ثانیه ضبط و به اشتراک بگذارید چراکه این اپلیکیشن به‌صورت خودکار وارد دوربین می‌شود.

نکته جالب‌توجه این است که اسنپ چت شماره تلفن شمارا برای مخاطبین نمایش نمی‌دهد بدین ترتیب کاربران غیر ایرانی که با شماره واقعی خود وارد این نرم‌افزار می‌شوند از این بابت نگرانی ندارند. ولی به‌هرحال شماره‌ای که بدین منظور وارد می‌کنید، از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا چه از شماره واقعی یا شماره مجازی اسنپ چت استفاده کرده باشید، کد فعال‌سازی برای شما به همان شماره ارسال خواهد شد.

برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت : وب شایان