منو

خرید شماره مجازی استیم از ۹۳ کشور آنی و اختصاصی

خرید شماره مجازی اختصاصی استیم steam به صورت آنی از ۹۳ کشور برای دور زدن تحریم ها و ... به راحتی با شماره مجازی کشور های مختلف از تمامی امکانات این اپلیکیشن استفاده کنید در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از کشورهای خرید شماره مجازی استیم آمریکا 2 بوده است
کشور هزینه موجودی
۳۳,۵۰۰ تومان ۱۹ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۵۳۴ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۲۹۹ عدد
۱۷,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۶۶۳ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۱۰۰ تومان ۵۳۷ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۴۷۶ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۲۱۸ عدد
۲,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۲۳۹ عدد
۲۶,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۸۱۸ عدد
۱۴,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۴۶ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۷۰ عدد
۲۶,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۷۱۲ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۳۵ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۶۳۶ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۲۹ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۵۷ عدد
۲۶,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۳۱ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۳۰۲ عدد
۲۴,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۵۸ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۸,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۳۳۲ عدد
۹,۸۰۰ تومان ۸۲۷ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۵۷۳ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۹۹۴ عدد
۷,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۲۵۹ عدد
۱,۵۰۰ تومان ۷۶ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۲۷۷ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۵۳ عدد
۲۵,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۶۲۱ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱,۵۰۰ تومان ۵۹۲ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۳۶ عدد
۱۴,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۳۴۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۷۴ عدد
۵,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۴۱۷ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۴۱۵ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۴۳۸ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۱۰۰ تومان ۱۵۸ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۳۵۴ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۷,۸۰۰ تومان ۳۴ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۵۲۷ عدد
۲۶,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۲۶۲ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۴۴۴ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۴۴ عدد
۲۶,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۷۲۲ عدد
۲۶,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۸۰۰ تومان ۵۱۲ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۴۹۹ عدد
۷,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۴۳ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۲۶۲ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۳۱۸ عدد
۱۹,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۹۹۷ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۲۶۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۸۳ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۲۲۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۶۳۴ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۴۳۶ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد

سوالات متداول
اعتبار شماره های مجازی خریداری شده از نامبر4 تا چه زمانی است؟ :
سعی شده شماره های تهییه شده از سورس معتبر بوده و بالاترین کیفیت موجود بازار را داشته باشد ، بنابراین تا زمانی که از اکانت خارج نشده اید ، شماره ها در اختیار شما خواهد بود.
درصورت خروج از اکانت امکان دریافت مجدد رمز ورود هست :
برای حفظ امنیت شماره ها ، فقط و فقط یک بار برای هر شماره کد فعال سازی دریافت خواهد شد و درصورت خروج امکان دریافت رمز فعال سازی نخواهد بود .
هزینه از حساب کاربریم کم شده اما هنوز کد فعال سازی دریافت نکرده ام؟ :
در صورتی که پس از 20 دقیقه از زمان ثبت سفارش کد ورود دریافت نکردید ، هزینه به حساب کاربری شما برگشت خواهد خورد.
از چه کشور هایی خرید انجام بدهیم تا سریع تر کد دریافت کنیم؟ :
برای اپلیکیشن های مختلف پاسخ متفاوت خواهد بود ، کشور های پیشنهادی ما با علامت مشخص شده اند و لیست کشور ها در ابتدا بر اساس محبوبیت کشور در اپلیکیشن درخواستی بین کاربران مرتب شده است

خرید شماره مجازی استیم


چرا شماره مجازی استیم steam


دور زدن تحریم های این اپلیکیشن

چرا شماره مجازی استیم

شماره مجازی برنامه steam فقط برای استفاده از این اپلیکیشن ساخته می شود. به این معنی قابل استفاده در برنامه استیم خواهد بود. هر شماره مجازی که ساخته و یا خریداری می شود قطعا برای یک پلتفرم و نرم افزار قابل استفاده است. برای سایر برنامه های دیگر باید شماره مجازی دیگری را ساخت.
با استفاده از این شماره می توان عضویت خود را تکمیل کرد و از همه خدمات و امکانات این برنامه استفاده کرد. قطعا کاربران ایرانی برای به دست آوردن امکانات این برنامه مانند آپدیت کردن بازی ها و یا استفاده از خدماتی چون چت کردن با استفاده از استیم بایستی از شماره مجازی استفاده کنند.
برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت : وب شایان