منو

خرید شماره مجازی استیم از ۹۳ کشور آنی و اختصاصی

خرید شماره مجازی اختصاصی استیم steam به صورت آنی از ۹۳ کشور برای دور زدن تحریم ها و ... به راحتی با شماره مجازی کشور های مختلف از تمامی امکانات این اپلیکیشن استفاده کنید
توجه :
1- حتما قبل از خرید قوانین را مطالعه کنید
2- پیامک فقط یک بار برای هر شماره دریافت می‌شود
در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از کشورهای خرید شماره مجازی استیم ترکیه، خرید شماره مجازی استیم آمریکا 2 بوده است
کشور هزینه موجودی
۴۰,۲۰۰ تومان ۱۹ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۳۸۷ عدد
۲۵,۳۰۰ تومان ۲۶۲ عدد
۴۲,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۸۸۱ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۴۲,۲۰۰ تومان ۴۰۲ عدد
۲۳,۱۰۰ تومان ۱۹۲ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۵۰۶ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۳۱۱ عدد
۴,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۹۲۱ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۲۴۶ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۸۳۳ عدد
۲۱,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۳۷۳ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۶۰۹ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۶۹ عدد
۵,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۸۳۷ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۴۹۷ عدد
۲۸,۹۰۰ تومان ۹۰۷ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۶۵ عدد
۳۴,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۵۵ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۵,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۸,۹۰۰ تومان ۶۰ عدد
۱۴,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۸۲۶ عدد
۴۳,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۸۴۸ عدد
۱۰,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۳۱۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶۶ عدد
۲۸,۹۰۰ تومان ۹۷ عدد
۱۹,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۴۷ عدد
۳۶,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۵۸۱ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۴,۰۰۰ تومان ۴۲۲ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۷۵ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۳۴۹ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۲۱۸ عدد
۳,۳۰۰ تومان ۶۸۵ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۴۷ عدد
۶,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۴۵۶ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۱۱ عدد
۳۸,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱,۳۰۰ تومان ۱۷۶ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۹۳۸ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۵۵۹ عدد
۲۸,۱۰۰ تومان ۲۴۶ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۲۷ عدد
۵,۴۰۰ تومان ۱۵۹ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۲۶۸ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۸۲۵ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۴۷۱ عدد
۱۱,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۸,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۵۸ عدد
۳۴,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۶ عدد
۲۸,۶۰۰ تومان ۵۱ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۷۰۸ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۵۴۵ عدد
۲۸,۹۰۰ تومان ۲۶۲ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰۸ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۸۳ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۸۱۲ عدد
۶,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۴۵۸ عدد

خرید شماره مجازی استیم


چرا شماره مجازی استیم steam


دور زدن تحریم های این اپلیکیشن

چرا شماره مجازی استیم

شماره مجازی برنامه steam فقط برای استفاده از این اپلیکیشن ساخته می شود. به این معنی قابل استفاده در برنامه استیم خواهد بود. هر شماره مجازی که ساخته و یا خریداری می شود قطعا برای یک پلتفرم و نرم افزار قابل استفاده است. برای سایر برنامه های دیگر باید شماره مجازی دیگری را ساخت.
با استفاده از این شماره می توان عضویت خود را تکمیل کرد و از همه خدمات و امکانات این برنامه استفاده کرد. قطعا کاربران ایرانی برای به دست آوردن امکانات این برنامه مانند آپدیت کردن بازی ها و یا استفاده از خدماتی چون چت کردن با استفاده از استیم بایستی از شماره مجازی استفاده کنند.
برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت شماره مجازی : وب شایان