منو

خرید شماره مجازی استیم از ۹۳ کشور آنی و اختصاصی

خرید شماره مجازی اختصاصی استیم steam به صورت آنی از ۹۳ کشور برای دور زدن تحریم ها و ... به راحتی با شماره مجازی کشور های مختلف از تمامی امکانات این اپلیکیشن استفاده کنید
کشور هزینه موجودی
۳۳,۵۰۰ تومان ۱۹ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۴۱ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۳۰۷ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۸۰ عدد
۱۷,۶۰۰ تومان ۱۰۸ عدد
۲۹,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۵۰۴ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۲۶ عدد
۱۶,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۷۴۰ تومان ۲۲۵ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۹۵ عدد
۲,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۷۷۴ عدد
۱۶,۰۸۰ تومان ۶۷ عدد
۲۶,۱۰۰ تومان ۱۰۳ عدد
۱۰,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۸۳ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۸ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۲۵۴ عدد
۱۴,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۸۷ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۸ عدد
۲۶,۱۰۰ تومان ۱۰۴ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۳۳ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۲۸۴ عدد
۲۶,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۳۲ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۷۰۹ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۳۰ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۷ عدد
۲۴,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۵۵ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۳۸,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۲۲ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۱۳ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۷۱ عدد
۹,۸۰۰ تومان ۳۷۵ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۳۷۸ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۱۶ عدد
۳۳,۲۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۱,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۶۲۹ عدد
۷,۱۰۰ تومان ۹۰۲ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۲۰۸ عدد
۱,۵۰۰ تومان ۲۴ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۲۲۶ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۳۱ عدد
۱۳,۷۰۰ تومان ۸۷ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۶۰ عدد
۲۵,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۳ عدد
۱,۵۰۰ تومان ۷۲ عدد
۱۴,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۷۰ عدد
۵,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱۹۶ عدد
۲,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۵۳ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۲۴۱ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۶ عدد
۲۶,۱۰۰ تومان ۲۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۱۹ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۲,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۱۹ عدد
۲۶,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۲ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۲۰۷ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۵۰ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۲۹ عدد
۲۶,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۷ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۹۴۸ عدد
۲۶,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۸۰۰ تومان ۵۵۵ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸۱ عدد
۷,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۹۸ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۶۹ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۱۳ عدد
۱۹,۸۰۰ تومان ۳۱۶ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۶۸ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۵۲۲ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۷۲ عدد
۲۰,۱۰۰ تومان ۳۴ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۱ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۱۱ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۱۰۲ عدد
۸,۰۴۰ تومان ۵۱۱ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۳۸۱ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۲۴۵ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد

سوالات متداول
اعتبار شماره های مجازی خریداری شده از نامبر4 تا چه زمانی است؟ :
سعی شده شماره های تهییه شده از سورس معتبر بوده و بالاترین کیفیت موجود بازار را داشته باشد ، بنابراین تا زمانی که از اکانت خارج نشده اید ، شماره ها در اختیار شما خواهد بود.
درصورت خروج از اکانت امکان دریافت مجدد رمز ورود هست :
برای حفظ امنیت شماره ها ، فقط و فقط یک بار برای هر شماره کد فعال سازی دریافت خواهد شد و درصورت خروج امکان دریافت رمز فعال سازی نخواهد بود .
هزینه از حساب کاربریم کم شده اما هنوز کد فعال سازی دریافت نکرده ام؟ :
در صورتی که پس از 20 دقیقه از زمان ثبت سفارش کد ورود دریافت نکردید ، هزینه به حساب کاربری شما برگشت خواهد خورد.
از چه کشور هایی خرید انجام بدهیم تا سریع تر کد دریافت کنیم؟ :
برای اپلیکیشن های مختلف پاسخ متفاوت خواهد بود ، کشور های پیشنهادی ما با علامت مشخص شده اند و لیست کشور ها در ابتدا بر اساس محبوبیت کشور در اپلیکیشن درخواستی بین کاربران مرتب شده است

خرید شماره مجازی استیم


چرا شماره مجازی استیم steam


دور زدن تحریم های این اپلیکیشن

چرا شماره مجازی استیم

شماره مجازی برنامه steam فقط برای استفاده از این اپلیکیشن ساخته می شود. به این معنی قابل استفاده در برنامه استیم خواهد بود. هر شماره مجازی که ساخته و یا خریداری می شود قطعا برای یک پلتفرم و نرم افزار قابل استفاده است. برای سایر برنامه های دیگر باید شماره مجازی دیگری را ساخت.
با استفاده از این شماره می توان عضویت خود را تکمیل کرد و از همه خدمات و امکانات این برنامه استفاده کرد. قطعا کاربران ایرانی برای به دست آوردن امکانات این برنامه مانند آپدیت کردن بازی ها و یا استفاده از خدماتی چون چت کردن با استفاده از استیم بایستی از شماره مجازی استفاده کنند.
برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت : وب شایان