منو

خرید شماره تیندر + استفاده کاربران ایرانی

خرید شماره مجازی تیندر و حل مشکل ثبت نام کاربران ایرانی در نرم افزار tinder همچنین آموزش روش حل مشکل نصب تیندر با کمک خرید شماره مجازی تیندر در ایران توسط وبسایت نامبرفور
توجه :
1- حتما قبل از خرید قوانین را مطالعه کنید
2-حتما برای سرویس تیندر از هر کشور که خرید می‌کنید VPN همان کشور را فعال داشته باشید . .
در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از کشورهای خرید شماره مجازی تیندر آرژانتین 2، خرید شماره مجازی تیندر هلند 2، خرید شماره مجازی تیندر آمریکا 2 بوده است
کشور هزینه موجودی
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۷۰۱ عدد
۸۸,۰۰۰ تومان ۹۳۸ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۴۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹۲,۰۰۰ تومان ۷۴۳ عدد
۲۹۲,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۴۳۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۳,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۴۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴۶,۰۰۰ تومان ۳۹۰ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲۹,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۶,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۵۳۷ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲۹,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۸۴,۰۰۰ تومان ۴۲۴ عدد
۱۱۸,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۸,۰۰۰ تومان ۴۶۹ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۲۳۴ عدد
۱۵۷,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۰,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۲۲۵ عدد
۵۰,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴۶,۰۰۰ تومان ۵۰۷ عدد
۱۷۲,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵۱,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۳,۰۰۰ تومان ۴۴۷ عدد
۱۶۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۸,۰۰۰ تومان ۳۴۷ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۴,۳۰۰ تومان ۵۰۱ عدد
۱۷,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۸۴۵ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۸۰۸ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۵۷۸ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷۲,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲۷,۰۰۰ تومان ۱۶۳ عدد
۲۲,۵۱۲ تومان ۲۸۳ عدد
۱۵۷,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۸۴,۰۰۰ تومان ۸۸۵ عدد
۷۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۲۷ عدد
۲۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵۶,۰۰۰ تومان ۳۲۴ عدد
۱۱۷,۰۰۰ تومان ۳۵۲ عدد
۱۷۲,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۸۳۳ عدد
۱۶۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۰۰۰ تومان ۶۱۸ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۱ عدد
۲۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۳۷۵ عدد
۹۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۹,۰۰۰ تومان ۴۵۹ عدد
۴۵,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷۵,۰۰۰ تومان ۹۱۵ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۵۶۱ عدد
۸۶,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴۶,۰۰۰ تومان ۶۹۴ عدد
۹۷,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۷,۰۰۰ تومان ۸۹۴ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱۸,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۸,۰۰۰ تومان ۴۰۷ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۱۶ عدد
۵۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۴۷ عدد
۱۲۹,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴۰,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۳۸۸ عدد
۵۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۸,۰۰۰ تومان ۴۰۲ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۸,۰۰۰ تومان ۹۰۶ عدد
۵۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۲,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۸۱۵ عدد
۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد

تیندر یکی از شبکه‌های اجتماعی محبوب در سراسر دنیا با ۱. ۲ میلیارد کاربر است که در ایران حتی با وجود شرایطی از آن استفاده می‌شود. برای ساخت اکانت در این برنامه روش‌های مختلفی وجود دارند. مثل همیشه ایرانیان به دلیل وجود تحریم‌ها مجاز به ثبت نام در این اپ نخواهند بود. بنابراین نمی‌توان برای ثبت نام از شماره موبایل و یا شماره ثابت برای ورود به این شبکه استفاده کرد.
در مقاله ای که در بلاگ نامبرفور با موضوع اپلیکیشن تیندر منتشر کرده ایم کمک زیادی به افراد برای نصب تیندر از ایران داشته ایم اما در بالا شما میتوانید با انتخاب کشور مد نظر خرید شماره مجازی تیندر را انجام دهید. به یاد داشته باشید نرم افزار تیندر کاربران ایرانی را تحریم کرده برای حل مشکل نصب تیندر در ایران همانطور که قبلا هم گفته ایم لازم است علاوه بر شماره مجازی تیندر از آی پی کشور انتخابی استفاده کنید، در غیر این صورت کد فعال سازی دریافت نخواهید کرد.


شماره مجازی تیندر Tinder

به دلایل بالا شماره مجازی تیندر تنها راه حل ورود به این برنامه می‌باشد. یکی از ابزار‌های مورد نیاز برای ساخت اکانت در تیندر استفاده از همین شماره مجازی می‌باشد. به شماره مجازی که برای ساخت تیندر استفاده می‌شود شماره مجازی تیندر گفته می‌شود. این شماره فقط برای ساخت اکانت در این برنامه قابل استفاده می‌باشد و قابل استفاده در برنامه‌های دیگر نخواهد بود. به چه منظور شماره مجازی برنامه تیندر خریداری می‌شود؟ مزایای خرید این شماره مجازی این برنامه چیست؟ مزایای خرید از نامبر فور چه خواهد بود؟ در ادامه این مقاله قصد داریم تا به این موضوعات بپردازیم.

دلایل خرید شماره مجازی تیندر

دلیل خرید شماره مجازی تیندر ساخت اکانت در این برنامه می‌باشد. برای بهره از برنامه تیندر و ارسال پیام‌های متنی و صوتی و برقراری تماس از طریق اینترنت و بدون نیاز به پرداخت حتی کمترین هزینه نیز دلایل خرید شماره مجازی تیندر می‌باشند.
پیش‌تر گفته شده که تیندر از رسانه‌های اجتماعی است که دارای پلتفرمی عالی برای کاربران است. اما این رسانه برای کاربران ایرانی تحریم بوده و ایرانیان نمی‌توانند در داخل ایران از این پلتفرم برای ارتباط برقرار کردن استفاده کنند.
می‌دانیم که برای ثبت نام در این اپلیکیشن به یک شماره معتبر نیاز است. پیشنهاد ما استفاده از شماره مجازی معتبر و مخصوص تیندر برای ثبت نام در این اپ می‌باشد. تماس و پیامک رایگان و دائمی مهم‌ترین دلایل خرید شماره مجازی تیندر خواهند بود.
همچنین ساخت اکانت ایمن در این فضا دلیل دیگر خرید این شماره مجازی خواهد بود. انتقاداتی بر تیندر وارد شده است مبنی بر عدم ایمن بودن اطلاعات کاربران در این اپلیکیشن که در این صورت برای افزایش امنیت کاربری باید از شماره مجازی استفاده کنند. زیرا شماره مجازی قابل ردیابی و پیگیری نخواهد بود و اطلاعات کاربر در آن سکرت خواهد ماند.
از دلایل دیگر خرید شماره مجازی تیندر ساخت چند اکانت به صورت همزمان است. ممکن است یک کاربر ایرانی به دلیل کسب و کار خود و ارتباط با مشتری‌ها و فروشنده‌های خارجی به یک اکانت تجاری و به یک اکانت خصوصی در تیندر نیاز داشته باشد. ساخت چند اکانت در یک تلفن همراه دلیل دیگر و البته مهم برای خرید این شماره مجازی می‌باشد.

خرید شماره مجازی ارزان تیندر

در هنگام خرید شماره مجازی ارزان مخصوص تیندر، باید به دو ویژگی مهم توجه داشته باشید که حتماً شماره امن باشد، تا اطلاعات حفظ شود. همچنین تضمینی بوده و  از بین نرود. شماره های نامبرفور دائمی بوده و فقط یک بار کد ورود برای شماره ها دریافت خواهد شد.

حتما برای افتتاح اکانت مجازی تیندر از نرم افزار های تغییر آی پی استفاده کنید که ایران بدلیل تحریم ها امکان عدم دریافت کد و بلاک شدن حساب مجازی شما افزایش پیدا میکند.


نحوه ساخت شماره مجازی تیندر

یکی از سوالات پرتکرار در پشتیبانی ؛ چطور شماره مجازی تیندر بسازیم ؟ ما در چندین پست در بلاگ روش های ساخت شماره مجازی تیندر را خصوصا از ایران برای کاربران عزیز توضیح داده ایم . اما برای ساخت شماره مجازی لازم نیست مراحل پیچیده ای را طی کنید در بالا لیست کشور ها را می بینید . کافیه که کشور مد نظر خود را مثل خرید شماره مجازی تیندر آمریکا 2 را انتخاب کنید و به صورت آنی و اختصاصی شماره تیندر خود را دریافت کنید.

روش ساخت شماره مجازی رایگان تیندر هم گفته ایم اما توجه داشته باشید این شماره ها اشتراکی بوده و کاربران دیگر هم به راحتی میتوانند کد ورود به حساب کاربری شما را داشته باشند .


از تیندر بیشتر بدانیم

در میان انواع شبکه‌های اجتماعی نام تیندر به‌خوبی می‌درخشد و بر طبق آمارهای جهانی که نشان می‌دهد پروفایل‌های موجود در این آپ تلفن از ۱،۲ میلیارد گذشته و روزانه ۱۵ میلیون دیگر نیز به آن اضافه می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در سطح جهان محسوب می‌شود. با درنظرگرفتن این میزان توجه شماره مجازی تیندر به‌منظور ساختن جوی مطمئن‌تر در فضای این شبکه روی کارآمد. کاربران تیندر قادر هستند با استفاده از فناوری جی‌پی‌اس در شعاع مشخص ۱۶۰ کیلومتری با هر فردی که تمایل دارند جورسازی نمایند بدون آنکه مشخصات شخصی واقعی آن‌ها به مدد خرید شماره مجازی فاش شود. بدین ترتیب می‌توان این برنامه را در سایه شماره مجازی تیندر یکی از برترین برنامه‌های دوست‌یابی برای گوشی‌های هوشمند به‌حساب آورد.


چرا شماره مجازی تیندر را توصیه میکنیم

شما برای ثبت نام در این شبکه اجتماعی که جز پرطرفردارترین شبکه های اجتماعی است نیاز به شماره ای غیر از کشور ایران دارید بدلیل گران بودن سیم کارت و عدم دسترسی به شماره خارج از کشور بهترین و منطقی ترین راه استفاده از شماره های مجازی سایت های معتبری همچون number4 می باشد


مزایای خرید شماره مجازی تیندر از نامبوفور

شماره مجازی تیندر در حقیقت همان شماره و آدرس تلفنی است که دقیق همانند شماره واقعی عمل می‌کند. پس خرید شماره مجازی تیندر این امکان را به شما می‌دهد تا از امکانت شماره مبنی برقراری ارتباط استفاده کنید. بدون آنکه این شماره تلفن به سیستم مخابراتی و تلفن ارتباطی واقعی متصل باشد.
شکل جدید در برقراری ارتباط از جمله استفاده از تیندر بر کاهش هزینه‌ها متمرکز شده است. بسیاری از افراد به دلایل فوق الذکر به شماره مجازی مطمئن برای ثبت نام در تیندر نیاز دارند. اگر به شماره مجازی تیندر نیاز دارید از طریق وبسایت معتبر و مطمئن نامبر فور کمک بگیرید.
تجربه خرید از نامبر فور قطعاً منحصر به فرد خواهد بود. زیرا خدماتی که وب سایت در خصوص ارائه شماره مجازی تیندر به مشتریان ارائه می‌دهد کامل و با قیمت مناسب خواهد بود. بسیاری از شماره مجازی خریداری شده در وبسایت‌های مختلف دست دوم بوده و قابل استفاده نخواهند بود. یا پس از مدت کوتاهی از کار افتاده و نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد. در نتیجه دوباره برای داشتن شماره مجازی بایستی هزینه کرد. همچنین برخی از این شماره فاقد امنیت هستند که این معضلات در نامبر فور کاملاً حل شده و شما شماره مجازی ایمن و معتبر را دریافت خواهید کرد. پنل خدماتی این وبسایت متنوع می‌باشد و بهترین‌ها را برای عرضه در اختیار دارند. مهم‌ترین مزیت خرید شماره مجازی تیندر از نامبر فور ثبت نام در تیندر بدون دردسر‌های معمول شماره مجازی از جمله از کار افتادن و نامعتبر بودن شماره می‌باشد.

رفع مشکل تیندر در ایران با کمک شماره مجازی

مشکل کد ایران در تیندر  بدلیل تحریم کشور ایران اتفاق افتاده است و شما با استفاده از شماره های مجازی نامبر فور میتوانید این محدودیت را کنار بگذارید و نصب تیندر در ایران را انجام بدهید.

قبل از نصب تیندر دسترسی تیندر به موقعیت جغرافیایی گوشی را مسدود کنید چون به گزارش کاربران تا زمانی که لوکیشن ایران را تشخیص دهد کد فعال سازی برای شما ارسال نمی شود. پس از آن اقدام به دریافت شماره مجازی کنید

برای نصب تیندر ابتدا تیندر را ازگوگل پلی دانلود کنید و سپس طبق آموزش زیر ادامه دهید

معرفی تیندر + لینک دانلود


در صورتی که با مطالعه مقاله بالا سوالاتتون حل نشد میتوانید در قسمت نظرات سوالات خودتون رو مطرح کنید

شماره مجازی تیندر

ویسی گفت :
آی پی آرژانتین رو از کجا پیدا کنم؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
داخل گوگل پلی دنبال نرم افزار های تغییر آی پی بگردید
ایمان قادری گفت :
بعد از اینکه کد آمد باید چیکار کنی؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام
کد را در اپلیکیشن تیندر وارد میکنید و تمام!
Vahid Daryani گفت :
سلام
لطفا تاریخچه تراکنش رو ملاحظه کنید ببینید چرا باید چند بار خرید بشه ولی نتیجه نداشته باشه
حتی پیشنهاد خود سایت که قیمت بالایی هم داره
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
برای تیندر این مسئله دلایل زیادی داره
ابتدا اگر وارد اپلیکیشن شدید کشور پیشفرض ایران بود به هیچ وجه پیامک برای شما ارسال نمیشه
--- حتما ابتدا دیتای اپلیکیشن رو پاک کنید و از هر کشوری که قصد خرید دارید VPN همون کشور رو داشته باشید
اگر چند بار درخواست دادید از کشور های مختلف لطفا قبل از درخواست جدید حتما دیتای اپلیکیشن تیندر رو برای استفاده از شماره مجازی تیندر پاک کنید
eli azimi گفت :
سلام من یدونه خریدم‌واسه برنامه تیندر فقط یک بار میشه استفاده کرد؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
بله . فقط یک‌بار کد فعالسازی دریافت می شود
Eli گفت :
یوهوووو شد
قربون دستتون
omid jenabi گفت :
سلام ببخشید من یه شماره مجازی انگلیس خریدم و کار کرد ولی الان باز وقتی میرم تو بیلیزارد میگه که باید باز کدی که به همون شماره میاد رو بگم تا تایید شه الان چیکار باید بکنم باید یه شماره دیگه بگیرم ؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر ، بله متاسفانه برای شماره قبلی امکان دریافت مجدد کد نیست
شاهرخ محتشم گفت :
بنده در عرض 1:35 دقیقه تونستم احراز هویت تیندر رو بدون بن شدن انجام بدم و هیچ مشکلی نبود. جدا کار درست و حرفه ای عمل میکنین، واقعا ممنونم ❤️
رامین رسولی گفت :
سلام، وقت بخیر، من چندین بار شماره کانادا رو زدم ولی پیامکی نمیاد، تیندر هم پیام رو گویا میفرسته چون میره تو صفحه ریسند، از آی پی کانادا هم وصل شدم
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر ، اگر وارد اپلیکیشن شدید و به صورت پیشفرض روی ایران نبود و اسمی از ایران نیورد پیامک دریافت میکنید . در غیر این صورت پیامک اصلا دریافت نمیشه
Mohammad hossein گفت :
سلام من نيم ساعت پيش ازتون خريد كردم كانكت به تيندر هم شدم اما الان نميتونم از روي اونيكي گوشيم كد جديد ميخواد بگيرم از سايتتون بايد چه كنم؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام اگر برای همون شماره کد لازم دارید امکان پذیر نیست
بهار رضوی گفت :
وقت بخیر. خرید اولم برای تیندر با شماره مجازی روسیه موفق به دریافت کد نشد ولی خرید دوم برای مالزی عالی بود. متشکرم
بهار رضوی گفت :
سلام وقت بخیر. من چندین بار کش و دیتای تیندر رو پاک کردم.ولی همینکه وارد تیندر میشم ایران رو شناسایی می کنه و شماره ای که خریدم رو ارور میده. لطفاً راهنمایی کنید
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام حتما قبل از باز کردن تیندر از نرم افزار تغییر ای پی استفاده کنید
mr x گفت :
انصافا قیمتشون خوبه
سمیرا والی گفت :
سلام وقت بخیر
من انگلستان 2 رو برای تیندر خریدم ثبت نام کردم و وارد هم شدم ولی در برنامه تیندر انگار پروفایل من نمایش داده نمیشه چون هیچ لایکی ندارم و با هیچ کس مچ نمیشم.میخواستم بدونم ممکنه مشکل از شماره باشه؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
نه ارتباطی به هم ندارند
نگین شکوهی گفت :
سلام الان برای تیندر شماره کانادا گرفتم اما‌نمیدونم کدش چطوری باید بیاد؟
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
کد داخل همین صفحه... همان قسمت که شماره رو بهتون داده نمایش داده میشود
Ali. گفت :
چند وقت پیش یک شماره مجازی برای تیندر خریدم، متاسفانه گوشیم سوخت امکانش هست مجدد برام کد بفرستید ، هزینه هم میدم
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر
متاسفانه برای هر شماره فقط یک بار کد دریافت میشه و امکان دریافت مجدد کد برای شماره مجازی تیندر شما نیست
حسین نظری گفت :
شماره ای که ازتون خریدم برای تیندر کد نمیاد براش:(
پاسخ شماره مجازی نامبرفور :
سلام وقتتون بخیر برای تیندر حتما کش و دیتا نرم افزار رو پاک کنید و از ip کشوری که خرید میکنید قبل از باز کردن تیندر استفاده کنید
امید اسدی گفت :
سلام
من یکی دو بار از سایتتون خرید کردم و خیلی واقعا راضیم مرسیییییی
برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت شماره مجازی : وب شایان