منو

خرید شماره تیندر + استفاده کاربران ایرانی

خرید شماره مجازی تیندر و حل مشکل ثبت نام کاربران ایرانی در نرم افزار tinder همچنین آموزش روش حل مشکل نصب تیندر با کمک خرید شماره مجازی تیندر در ایران توسط وبسایت نامبرفور
حتما برای سرویس تیندر از هر کشور که خرید می‌کنید VPN همون کشور را فعال داشته باشید . پیشنهاد ما کشور های امریکا۲ و کانادا
در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از کشورهای خرید شماره مجازی تیندر انگلستان، خرید شماره مجازی تیندر اکراین، خرید شماره مجازی تیندر آمریکا 2 بوده است
کشور هزینه موجودی
۲۶,۴۰۰ تومان ۶۱۹ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۷۸۸ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۹۳۹ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۶,۰۰۰ تومان ۵۸ عدد
۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۹,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۷,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۹,۰۰۰ تومان ۳۲۹ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۴۶۰ عدد
۸۷,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۱ عدد
۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۸۱۲ عدد
۲۰,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۳۹۶,۰۰۰ تومان ۴۹۶ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۸۵۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۰۷ عدد
۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۶۹۸ عدد
۲۸,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۸,۸۰۰ تومان ۲ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۸,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۷,۰۰۰ تومان ۸۱۵ عدد
۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۱۰۲ عدد
۲۰,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۶,۸۰۰ تومان ۵۰۰ عدد
۲,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۳۳۰ عدد
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۶,۰۰۰ تومان ۳۸۷ عدد
۱۸,۷۶۰ تومان ۲۸۳ عدد
۸۷,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۳۰۰ تومان ۱۰۱ عدد
۱۹,۲۰۰ تومان ۶۰۶ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۳۵۲ عدد
۸۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۹,۰۰۰ تومان ۵۸۴ عدد
۸۰,۰۰۰ تومان ۲۷۷ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۱۴ عدد
۹۰,۰۰۰ تومان ۵۹ عدد
۷,۲۰۰ تومان ۸۱۳ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۵۷۹ عدد
۷,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۵۹۴ عدد
۵۰,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱۹,۰۰۰ تومان ۵۴۱ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۷۹ عدد
۲۰,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۶۸ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۷۲۷ عدد
۴۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۹,۰۰۰ تومان ۶۲۲ عدد
۶۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۴۰۰ تومان ۴۰۶ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۷۹۸ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۴۹۷ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۷۵۱ عدد
۷۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۶۰۴ عدد
۲۰,۴۰۰ تومان ۱۲ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۷,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۸,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۲۰۰ تومان ۷۲۸ عدد
۲۸,۸۰۰ تومان ۳۴ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۳۴۱ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷۲,۰۰۰ تومان ۲۸۱ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۱۰۱ عدد
۷,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۶۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد

سوالات متداول
اعتبار شماره های مجازی خریداری شده از نامبر4 تا چه زمانی است؟ :
سعی شده شماره های تهییه شده از سورس معتبر بوده و بالاترین کیفیت موجود بازار را داشته باشد ، بنابراین تا زمانی که از اکانت خارج نشده اید ، شماره ها در اختیار شما خواهد بود.
درصورت خروج از اکانت امکان دریافت مجدد رمز ورود هست :
برای حفظ امنیت شماره ها ، فقط و فقط یک بار برای هر شماره کد فعال سازی دریافت خواهد شد و درصورت خروج امکان دریافت رمز فعال سازی نخواهد بود .
هزینه از حساب کاربریم کم شده اما هنوز کد فعال سازی دریافت نکرده ام؟ :
در صورتی که پس از 20 دقیقه از زمان ثبت سفارش کد ورود دریافت نکردید ، هزینه به حساب کاربری شما برگشت خواهد خورد.
از چه کشور هایی خرید انجام بدهیم تا سریع تر کد دریافت کنیم؟ :
برای اپلیکیشن های مختلف پاسخ متفاوت خواهد بود ، کشور های پیشنهادی ما با علامت مشخص شده اند و لیست کشور ها در ابتدا بر اساس محبوبیت کشور در اپلیکیشن درخواستی بین کاربران مرتب شده است

در مقاله ای که در بلاگ نامبرفور با موضوع اپلیکیشن تیندر منتشر کرده ایم کمک زیادی به افراد برای نصب تیندر از ایران داشته ایم اما در بالا شما میتوانید با انتخاب کشور مد نظر خرید شماره مجازی تیندر را انجام دهید. به یاد داشته باشید نرم افزار تیندر کاربران ایرانی را تحریم کرده برای حل مشکل نصب تیندر در ایران همانطور که قبلا هم گفته ایم لازم است علاوه بر شماره مجازی تیندر از آی پی کشور انتخابی استفاده کنید، در غیر این صورت کد فعال سازی دریافت نخواهید کرد.


رفع مشکل تیندر در ایران با کمک شماره مجازی

مشکل کد ایران در تیندر  بدلیل تحریم کشور ایران اتفاق افتاده است و شما با استفاده از شماره های مجازی نامبر فور میتوانید این محدودیت را کنار بگذارید و نصب تیندر در ایران را انجام بدهید.

قبل از نصب تیندر دسترسی تیندر به موقعیت جغرافیایی گوشی را مسدود کنید چون به گزارش کاربران تا زمانی که لوکیشن ایران را تشخیص دهد کد فعال سازی برای شما ارسال نمی شود. پس از آن اقدام به دریافت شماره مجازی کنید

برای نصب تیندر ابتدا تیندر را ازگوگل پلی دانلود کنید و سپس طبق آموزش زیر ادامه دهید

معرفی تیندر + لینک دانلود


در صورتی که با مطالعه مقاله بالا سوالاتتون حل نشد میتوانید در قسمت نظرات سوالات خودتون رو مطرح کنید

Ali. گفت :
چند وقت پیش یک شماره مجازی برای تیندر خریدم، متاسفانه گوشیم سوخت امکانش هست مجدد برام کد بفرستید ، هزینه هم میدم پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر
متاسفانه برای هر شماره فقط یک بار کد دریافت میشه و امکان دریافت مجدد کد برای شماره مجازی تیندر شما نیست
حسین نظری گفت :
شماره ای که ازتون خریدم برای تیندر کد نمیاد براش:( پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر برای تیندر حتما کش و دیتا نرم افزار رو پاک کنید و از ip کشوری که خرید میکنید قبل از باز کردن تیندر استفاده کنید
امید اسدی گفت :
سلام
من یکی دو بار از سایتتون خرید کردم و خیلی واقعا راضیم مرسیییییی
برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت : وب شایان