منو

خرید شماره تیندر + استفاده کاربران ایرانی

خرید شماره مجازی تیندر و حل مشکل ثبت نام کاربران ایرانی در نرم افزار tinder همچنین آموزش روش حل مشکل نصب تیندر با کمک خرید شماره مجازی تیندر در ایران توسط وبسایت نامبرفور
حتما برای سرویس تیندر از هر کشور که خرید می‌کنید VPN همون کشور را فعال داشته باشید . پیشنهاد ما کشور های امریکا۲ و کانادا
در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از کشورهای خرید شماره مجازی تیندر انگلستان 2، خرید شماره مجازی تیندر انگلستان، خرید شماره مجازی تیندر آرژانتین بوده است
کشور هزینه موجودی
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۴۶۰ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۶۴۷ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۹,۰۰۰ تومان ۱۵۲ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰۹,۲۰۰ تومان ۱ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۵۶ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹۶,۰۰۰ تومان ۴۳۶ عدد
۸۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۱۸۹ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۱۰۳ عدد
۱۰۹,۲۰۰ تومان ۵۰۰ عدد
۱۱۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۱۲۸ عدد
۳۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۹,۰۰۰ تومان ۲۷۲ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۵,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۷,۰۰۰ تومان ۲۲۴ عدد
۱۱۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۱۹ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۸,۵۰۰ تومان ۶۰۴ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۵۴۸ عدد
۵۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۶,۰۰۰ تومان ۲۴۸ عدد
۱۸,۷۶۰ تومان ۲۸۳ عدد
۱۰۹,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹۶,۰۰۰ تومان ۳۶۷ عدد
۵۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۳ عدد
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱۶,۰۰۰ تومان ۳۰۵ عدد
۸۰,۰۰۰ تومان ۲۹۸ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۲۶۹ عدد
۱۱۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۵۶ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۳۵۵ عدد
۶۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۴۱۰ عدد
۳۱,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱۹,۰۰۰ تومان ۳۷۷ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۶۴ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۹,۰۰۰ تومان ۳۴۷ عدد
۸۱,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۷۷۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۶,۰۰۰ تومان ۴۰۱ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۹۲۶ عدد
۱۰۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۴۰,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۷ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۳ عدد
۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۵,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۶۹ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۳,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۵۸۸ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد

سوالات متداول
اعتبار شماره های مجازی خریداری شده از نامبر4 تا چه زمانی است؟ :
سعی شده شماره های تهییه شده از سورس معتبر بوده و بالاترین کیفیت موجود بازار را داشته باشد ، بنابراین تا زمانی که از اکانت خارج نشده اید ، شماره ها در اختیار شما خواهد بود.
درصورت خروج از اکانت امکان دریافت مجدد رمز ورود هست :
برای حفظ امنیت شماره ها ، فقط و فقط یک بار برای هر شماره کد فعال سازی دریافت خواهد شد و درصورت خروج امکان دریافت رمز فعال سازی نخواهد بود .
هزینه از حساب کاربریم کم شده اما هنوز کد فعال سازی دریافت نکرده ام؟ :
در صورتی که پس از 20 دقیقه از زمان ثبت سفارش کد ورود دریافت نکردید ، هزینه به حساب کاربری شما برگشت خواهد خورد.
از چه کشور هایی خرید انجام بدهیم تا سریع تر کد دریافت کنیم؟ :
برای اپلیکیشن های مختلف پاسخ متفاوت خواهد بود ، کشور های پیشنهادی ما با علامت مشخص شده اند و لیست کشور ها در ابتدا بر اساس محبوبیت کشور در اپلیکیشن درخواستی بین کاربران مرتب شده است

در مقاله ای که در بلاگ نامبرفور با موضوع اپلیکیشن تیندر منتشر کرده ایم کمک زیادی به افراد برای نصب تیندر از ایران داشته ایم اما در بالا شما میتوانید با انتخاب کشور مد نظر خرید شماره مجازی تیندر را انجام دهید. به یاد داشته باشید نرم افزار تیندر کاربران ایرانی را تحریم کرده برای حل مشکل نصب تیندر در ایران همانطور که قبلا هم گفته ایم لازم است علاوه بر شماره مجازی تیندر از آی پی کشور انتخابی استفاده کنید، در غیر این صورت کد فعال سازی دریافت نخواهید کرد.


خرید شماره مجازی ارزان تیندر

در هنگام خرید شماره مجازی ارزان مخصوص تیندر، باید به دو ویژگی مهم توجه داشته باشید که حتماً شماره امن باشد، تا اطلاعات حفظ شود. همچنین تضمینی بوده و  از بین نرود. شماره های نامبرفور دائمی بوده و فقط یک بار کد ورود برای شماره ها دریافت خواهد شد.

حتما برای افتتاح اکانت مجازی تیندر از نرم افزار های تغییر آی پی استفاده کنید که ایران بدلیل تحریم ها امکان عدم دریافت کد و بلاک شدن حساب مجازی شما افزایش پیدا میکند.


نحوه ساخت شماره مجازی تیندر

یکی از سوالات پرتکرار در پشتیبانی ؛ چطور شماره مجازی تیندر بسازیم ؟ ما در چندین پست در بلاگ روش های ساخت شماره مجازی تیندر را خصوصا از ایران برای کاربران عزیز توضیح داده ایم . اما برای ساخت شماره مجازی لازم نیست مراحل پیچیده ای را طی کنید در بالا لیست کشور ها را می بینید . کافیه که کشور مد نظر خود را مثل خرید شماره مجازی تیندر آمریکا 2 را انتخاب کنید و به صورت آنی و اختصاصی شماره تیندر خود را دریافت کنید.

روش ساخت شماره مجازی رایگان تیندر هم گفته ایم اما توجه داشته باشید این شماره ها اشتراکی بوده و کاربران دیگر هم به راحتی میتوانند کد ورود به حساب کاربری شما را داشته باشند .


از تیندر بیشتر بدانیم

در میان انواع شبکه‌های اجتماعی نام تیندر به‌خوبی می‌درخشد و بر طبق آمارهای جهانی که نشان می‌دهد پروفایل‌های موجود در این آپ تلفن از ۱،۲ میلیارد گذشته و روزانه ۱۵ میلیون دیگر نیز به آن اضافه می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در سطح جهان محسوب می‌شود. با درنظرگرفتن این میزان توجه شماره مجازی تیندر به‌منظور ساختن جوی مطمئن‌تر در فضای این شبکه روی کارآمد. کاربران تیندر قادر هستند با استفاده از فناوری جی‌پی‌اس در شعاع مشخص ۱۶۰ کیلومتری با هر فردی که تمایل دارند جورسازی نمایند بدون آنکه مشخصات شخصی واقعی آن‌ها به مدد خرید شماره مجازی فاش شود. بدین ترتیب می‌توان این برنامه را در سایه شماره مجازی تیندر یکی از برترین برنامه‌های دوست‌یابی برای گوشی‌های هوشمند به‌حساب آورد.


چرا شماره مجازی تیندر را توصیه میکنیم

شما برای ثبت نام در این شبکه اجتماعی که جز پرطرفردارترین شبکه های اجتماعی است نیاز به شماره ای غیر از کشور ایران دارید بدلیل گران بودن سیم کارت و عدم دسترسی به شماره خارج از کشور بهترین و منطقی ترین راه استفاده از شماره های مجازی سایت های معتبری همچون number4 می باشد


رفع مشکل تیندر در ایران با کمک شماره مجازی

مشکل کد ایران در تیندر  بدلیل تحریم کشور ایران اتفاق افتاده است و شما با استفاده از شماره های مجازی نامبر فور میتوانید این محدودیت را کنار بگذارید و نصب تیندر در ایران را انجام بدهید.

قبل از نصب تیندر دسترسی تیندر به موقعیت جغرافیایی گوشی را مسدود کنید چون به گزارش کاربران تا زمانی که لوکیشن ایران را تشخیص دهد کد فعال سازی برای شما ارسال نمی شود. پس از آن اقدام به دریافت شماره مجازی کنید

برای نصب تیندر ابتدا تیندر را ازگوگل پلی دانلود کنید و سپس طبق آموزش زیر ادامه دهید

معرفی تیندر + لینک دانلود


در صورتی که با مطالعه مقاله بالا سوالاتتون حل نشد میتوانید در قسمت نظرات سوالات خودتون رو مطرح کنید

شماره مجازی تیندر

شاهرخ محتشم گفت :
بنده در عرض 1:35 دقیقه تونستم احراز هویت تیندر رو بدون بن شدن انجام بدم و هیچ مشکلی نبود. جدا کار درست و حرفه ای عمل میکنین، واقعا ممنونم ❤️
رامین رسولی گفت :
سلام، وقت بخیر، من چندین بار شماره کانادا رو زدم ولی پیامکی نمیاد، تیندر هم پیام رو گویا میفرسته چون میره تو صفحه ریسند، از آی پی کانادا هم وصل شدم پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر ، اگر وارد اپلیکیشن شدید و به صورت پیشفرض روی ایران نبود و اسمی از ایران نیورد پیامک دریافت میکنید . در غیر این صورت پیامک اصلا دریافت نمیشه
Mohammad hossein گفت :
سلام من نيم ساعت پيش ازتون خريد كردم كانكت به تيندر هم شدم اما الان نميتونم از روي اونيكي گوشيم كد جديد ميخواد بگيرم از سايتتون بايد چه كنم؟ پاسخ مدیر :
سلام اگر برای همون شماره کد لازم دارید امکان پذیر نیست
بهار رضوی گفت :
وقت بخیر. خرید اولم برای تیندر با شماره مجازی روسیه موفق به دریافت کد نشد ولی خرید دوم برای مالزی عالی بود. متشکرم
بهار رضوی گفت :
سلام وقت بخیر. من چندین بار کش و دیتای تیندر رو پاک کردم.ولی همینکه وارد تیندر میشم ایران رو شناسایی می کنه و شماره ای که خریدم رو ارور میده. لطفاً راهنمایی کنید پاسخ مدیر :
سلام حتما قبل از باز کردن تیندر از نرم افزار تغییر ای پی استفاده کنید
mr x گفت :
انصافا قیمتشون خوبه
Ali. گفت :
چند وقت پیش یک شماره مجازی برای تیندر خریدم، متاسفانه گوشیم سوخت امکانش هست مجدد برام کد بفرستید ، هزینه هم میدم پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر
متاسفانه برای هر شماره فقط یک بار کد دریافت میشه و امکان دریافت مجدد کد برای شماره مجازی تیندر شما نیست
حسین نظری گفت :
شماره ای که ازتون خریدم برای تیندر کد نمیاد براش:( پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر برای تیندر حتما کش و دیتا نرم افزار رو پاک کنید و از ip کشوری که خرید میکنید قبل از باز کردن تیندر استفاده کنید
امید اسدی گفت :
سلام
من یکی دو بار از سایتتون خرید کردم و خیلی واقعا راضیم مرسیییییی
برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت : وب شایان