منو

خرید شماره مجازی تویتر ارزان و تضمینی دریافت فوری

برای ساخت اکانت در شبکه اجتماعی توییتر نیاز به ثبت شماره موبایل دارید، توییتر یک شبکه اجتماعی است که خدمات کاملی برای ساکنین ایران و برخی از کشورهای دیگر ارائه نمی دهد به همین سبب می توان با استفاده از شماره مجازی کشورهای مختلف در این فضا وارد شده و فعالیت کرد. خرید شماره مجازی توییتر از سایت نامبر فور در بالاترین سرعت و ارزان ترین قیمت ممکن صورت می گیرد و به راحتی می توانید از کلیه بخش های این فضا استفاده نمایید. در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از کشورهای خرید شماره مجازی توییتر انگلستان 2، خرید شماره مجازی توییتر اسپانیا، خرید شماره مجازی توییتر آمریکا 2 بوده است
کشور هزینه موجودی
۲۸,۲۳۴ تومان ۶۱۸ عدد
۱۳,۵۰۰ تومان ۲۷۴ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۲۰۴ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۳۲ عدد
۱۴,۷۰۰ تومان ۲۰۲ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۹,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۵۸۶ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۲۷۲ عدد
۲۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۳۱۹ عدد
۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۹۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۶۵۲ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۸۰۰ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۳ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۳۱۵ عدد
۹,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۷۸ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۲۵ عدد
۵۲,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۷,۰۰۰ تومان ۴۳۷ عدد
۹,۸۰۰ تومان ۱۶ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۷,۰۰۰ تومان ۱ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱۵ عدد
۴۷,۰۰۰ تومان ۳۷۱ عدد
۵۲,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱,۳۰۰ تومان ۳۱ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۳۳۹ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۲۴ عدد
۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸,۰۰۰ تومان ۱۲۹ عدد
۲۳,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۱۱ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۶۹۷ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۴۱۶ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۵۹۷ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۸۳ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۰۰۰ تومان ۸۲۹ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۸۴۱ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۷۹ عدد
۲,۳۰۰ تومان ۷۱ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۴۸۶ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۴۶۹ عدد
۱۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۳۷۷ عدد
۱۸,۷۶۰ تومان ۱۰۳۶ عدد
۴۱,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۷,۰۰۰ تومان ۶۹۸ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۴ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۸۲۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۳ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۴۶۸ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۸ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۷۰۷ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۶ عدد
۱,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۰۰۰ تومان ۴۴۳ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۶۴۱ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۴۷,۰۰۰ تومان ۶۲۵ عدد
۱۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۲۵۲ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۵۴۴ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۶۰ عدد
۱۵,۶۰۰ تومان ۲۴۴ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶,۷۰۰ تومان ۶۲۶ عدد
۸,۰۰۰ تومان ۳۶ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۴۰۲ عدد
۱۲,۸۰۰ تومان ۷۸ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۴۷۲ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۸۸۹ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۰,۱۰۰ تومان ۱۴۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۷,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۱۲۴ عدد
۱۹,۸۰۰ تومان ۴۰۷ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۵۳۱ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۶۰۸ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۵۰۰ تومان ۹۴۰ عدد
۳,۰۰۰ تومان ۲۵۱ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۷۷ عدد
۶,۸۰۰ تومان ۲۱۸ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۵۶ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۵۶ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۲۶۹ عدد
۲۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد

سوالات متداول
اعتبار شماره های مجازی خریداری شده از نامبر4 تا چه زمانی است؟ :
سعی شده شماره های تهییه شده از سورس معتبر بوده و بالاترین کیفیت موجود بازار را داشته باشد ، بنابراین تا زمانی که از اکانت خارج نشده اید ، شماره ها در اختیار شما خواهد بود.
درصورت خروج از اکانت امکان دریافت مجدد رمز ورود هست :
برای حفظ امنیت شماره ها ، فقط و فقط یک بار برای هر شماره کد فعال سازی دریافت خواهد شد و درصورت خروج امکان دریافت رمز فعال سازی نخواهد بود .
هزینه از حساب کاربریم کم شده اما هنوز کد فعال سازی دریافت نکرده ام؟ :
در صورتی که پس از 20 دقیقه از زمان ثبت سفارش کد ورود دریافت نکردید ، هزینه به حساب کاربری شما برگشت خواهد خورد.
از چه کشور هایی خرید انجام بدهیم تا سریع تر کد دریافت کنیم؟ :
برای اپلیکیشن های مختلف پاسخ متفاوت خواهد بود ، کشور های پیشنهادی ما با علامت مشخص شده اند و لیست کشور ها در ابتدا بر اساس محبوبیت کشور در اپلیکیشن درخواستی بین کاربران مرتب شده است

ثبت نام در توییتر با شماره مجازی


توییتر به عنوان دومین شبکه اجتماعی پرطرفدار در جهان محسوب می‌ شود که بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی در مورد اهمیت بالای شبکه اطلاعات درستی ندارند. اما همچنان افراد زیادی در حال فعالیت در این فضا هستند. توییتر به عنوان یک پلتفرم انتشار خبر برای بسیاری از بازاریابان به عنوان یک شبکه مهم محسوب شده که به دنبال اهداف مختلف در این فضا می باشند.
توییتر به مانند سایر شبکه ‌های اجتماعی نیاز به ساخت یک اکانت کاربری داشته که برای ساخت اکانت باید از شماره موبایل استفاده شود. توییتر در کشور ما فیلتر بوده و امکان استفاده راحت از این فضا وجود ندارد. اما در حال حاضر با وجود شماره های مجازی شرایط استفاده از این شبکه آسان تر شده است.
ثبت نام کردن در شبکه های اجتماعی باید به سادگی صورت بگیرد، به همین دلیل توییتر نیز مراحل ثبت نام ساده ای طراحی کرده که با رعایت تمامی مراحل و نکات گفته شده می توانید به آسانی یک اکانت برای خود ایجاد کنید. فقط لازم است که در هنگام ثبت نام در توییتر از یک شماره مجازی استفاده نمایید. چرا که شرایط ثبت نام راحت تر شده و امکان استفاده از خدمات مختلف این شبکه به وجود می آید.


شماره مجازی تویتر

با خیال راحت از number4.ir شماره مجازی twitter مد نظر خودتون رو سفارش بدید و اکانت اختصاصی خود را داخل تویتر راه اندازی کنید . بله درست متوجه شدیدی تمام اکانت های نامبرفور اختصاصی بوده و بعد از خرید شما به شخص دیگه ای فروخته نخواهد شد و همینطور مجدد امکان دریافت کد فعالسازی برای تویتر وجود ندارد.

شاید براتون سوال باشه بهترین سایت خرید شماره مجازی کجاست باید بهتون بگم لازم نیست بگردید در مکان درستی قرار دارید


 

خرید شماره مجازی ارزان مخصوص توییتر


شبکه توییتر برای کاربران ایرانی فیلتر است، اگر موقعیت ثبت نام برای ایجاد اکانت با ایمیل یا شماره های ایرانی کاربر با مشکلاتی مواجه شود. به همین جهت لازم است که اقدام به خرید شماره مجازی ارزان مخصوص توییتر نماید.
سایت های زیادی هستند که شماره مجازی ارائه می دهند و کاربران می توانند با استفاده از این شماره ها یک اکانت توییتر ایجاد کند. اما توجه داشته باشید که بسیاری از این شماره ها از اعتبار سطح پایینی برخوردار بوده و تاریخ انقضای آنها کوتاه مدت بوده و پس از انقضا به افراد دیگری واگذار می گردد.
برخی از شماره های بدون اعتبار مجازی قابلیت ریپورت دارند و این ویژگی برای استفاده در فضای توییتر بسیار بد است. زیرا توییتر قابلیت تشخیص اکانت های مشکل دار را داشته و در صورت تشخیص مشکل شماره به سرعت اکانت کاربر را ریپورت می کند.
نکته مهم در هنگام خرید شماره مجازی ارزان مخصوص توییتر این است که حتماً از پلتفرم هایی اقدام به دریافت شماره کنید که از سطح اعتبار و امنیت بالایی برخوردار باشند.
مجموعه نامبر فور یکی از بهترین سایت های ارائه دهنده خدمات خرید شماره مجازی برای تمامی شبکه های اجتماعی و به خصوص توییتر است که با اطمینان کافی می توانید از این شماره ها استفاده کنید.

 


نحوه ساخت شماره مجازی توییتر


ممکن است برخی از کاربران تمایل داشته باشند تا شماره های مجازی را از طریق اپلیکیشن ها یا فضاهای دیگر تهیه نمایند در چنین شرایطی باید اقدام به نصب اپلیکیشن های معتبر کرد که شماره های مجازی را ارائه می‌ دهند.
‏NEXT PLUS از بهترین برنامه های ساخت شماره مجازی است که با استفاده از آن امکان دریافت رایگان شماره مجازی با کد هر کشوری فراهم می آید. شماره مجازی که از این اپلیکیشن دریافت می شود ،قابلیت استفاده در کلیه شبکه‌ های اجتماعی و همچنین فضای توییتر را دارد.
 اما نکته مهم این که نباید بعد از دریافت شماره مجازی این اپلیکیشن را از روی گوشی خود حذف کنید، چرا که در هنگام ساخت یک اکانت توییتر خود تایید برای کاربر ارسال می شود که کد تایید در برنامه اپلیکیشن ارسال می گردد.
غیر از اپلیکیشن ها سایت های خاصی هم بوده که با مراجعه به آنها امکان دریافت شماره مجازی برای ثبت نام در شبکه اجتماعی توییتر وجود دارد.
اما نکته مهم در سایت ها و اپلیکیشن ها  این است که پس از مدت زمانی برنامه ها از دسترس خارج می شوند.
بنابراین بهترین راه برای داشتن شماره مجازی توییتر استفاده از سایت های معتبر ارائه دهنده خدمات مختلف در این حوزه است که سایت نامبر فور یکی از بهترین هاست که به صورت تخصصی شماره مجازی واتس اپ و تلگرام و سایر اپلیکیشن ها را معرفی می گردد.

 

خرید اینترنتی شماره توییتر

خرید اینترنتی شماره توییتر یکی دیگر از روش هایی است که می توانید شماره مجازی تهیه کنید.
در این روش مزیت ‌های زیادی وجود دارد که افراد را مجاب می کند، تا اقدام به خرید شماره کنند، مانند:
•    دریافت شماره های با امنیت بالا که به کاربر اجازه می ‌دهد کلیه فعالیت‌ های خود را با آن انجام دهد.
•    دسترسی به شماره های کاملاً اختصاصی بدون تاریخ انقضا و نگرانی از دست رفتن شماره با اکانت وجود دارد.
•    تنوع بالا در تعداد شماره ها و کد کشورهای مختلف شرایط انتخاب را آسان تر می کند.


قیمت شماره مجازی توییتر


قیمت شماره مجازی توییتر جزء عوامل مهم است که مد نظر خریداران قرار می گیرد، اما نکته مهم این است که در کنار قیمت باید به کیفیت و امنیت شماره نیز توجه شود.
برخی از مهم ترین عواملی که بر قیمت شماره‌ مجازی تاثیر می گذارند عبارتند از:
•    قیمت دلار و قیمت ارز در کشورهای مقصد
•    قوانین مخابرات کشورهای ارائه دهنده شماره مجازی
•    انتخاب سایت های معتبر جهت خرید
مجموعه نامبر فور جزء سایت هایی است که بهترین شماره های مجازی توییتر را به صورت اختصاصی و قیمت مناسب ارائه می دهد.Iran Zamin گفت :
سلام من با یک شماره روسیه تویتر ثبت نام کردم. شماره رو یاداشت نکردم. الان فقط شماره رو نیاز دارم چون تویتر برای ورود شماره رو میپرسه. ممکنه لطف کنین فقط اون شماره رو بگین چه شماره ای بود؟ با تشکر پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر از منوی سه خط سمت چپ تاریخچه رو بزنید خرید های قبلی رو بهتون نمایش میده
شاهرخ محتشم گفت :
بنده در عرض 1:35 دقیقه تونستم احراز هویت توییتر رو بدون بن شدن انجام بدم و هیچ مشکلی نبود. جدا کار درست و حرفه ای عمل میکنین، واقعا ممنونم ❤️
امیرعلی گفت :
سلام مرسی از پشتیبانی و سرعت بالا انجام کار
مهدی صالحی گفت :
شماره مجازی توییتر به چه دردی میخوره پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر

برای ثبت نام در سرویس توییتر کاربرد دارد
اگر بخواهید با شماره ای غیر از شماره خودتان ثبت نام کنید میتوانید از این شماره ها برای حفظ حریم خصوصی و یا بازکردن چندین اکانت مختلف در توییتر استفاده کنید
راحله عرب گفت :
نمیدونم از کدوم کشور شماره بگیرم بهتره

امکانش هست راهنمایی کنید پاسخ مدیر :
سلام وقتتون بخیر
شماره ها از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند از کشور هایی که کنار انها قلب گذاشته ایم میتوانید استفاده کنید
و به صورت جزئی تر بخوام پیشنهاد بدم شماره مجازی تویتر امریکا ۲ و لاتویا رو میتونید تست کنید
برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت : وب شایان