منو

شماره مجازی مایکروسافت microsoft

دریافت کد فعال سازی محصولات مایکروسافت و ثبت نام در سایت شرکت مایکروسافت به واسطه خرید شماره مجازی مایکروسافت از سایت نامبرفور در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از کشورهای خرید شماره مجازی مایکروسافت اسپانیا 2، خرید شماره مجازی مایکروسافت انگلستان 2، خرید شماره مجازی مایکروسافت نیوزیلند 2 بوده است
کشور هزینه موجودی
۲۸,۲۳۴ تومان ۵۹۸ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۳۴۹ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۳۲۸ عدد
۲۱,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۲۰۰ تومان ۲۹ عدد
۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۹,۰۰۰ تومان ۲۸۴ عدد
۴۶,۸۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۱۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۳۲۵ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۲۰ عدد
۹,۴۰۰ تومان ۱ عدد
۲۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱,۹۰۰ تومان ۹ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۸۹ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۳۶۶ عدد
۳۹,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶۵,۰۰۰ تومان ۹۸۲ عدد
۱۸,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۰۷ عدد
۲۰,۳۰۰ تومان ۳۲۲ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰۸ عدد
۱۸,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۳ عدد
۱۴,۴۰۰ تومان ۷۳ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۲۰۰ تومان ۴۰۰ عدد
۴,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۸۳۶ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۸۳۸ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۶۷۱ عدد
۴,۸۰۰ تومان ۱۶ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۵۲۲ عدد
۱۳,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۵۹۰ عدد
۱۸,۷۶۰ تومان ۱۰۳۹ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۶,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۷۹ عدد
۹,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۷۶۴ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۰۵ عدد
۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۶۹۶ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۳۰۰ تومان ۴۳۲ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۳۵۹ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۸۰,۰۰۰ تومان ۷۳۸ عدد
۹۹,۰۰۰ تومان ۷۵۵ عدد
۱۹,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۹۳۵ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۷۹ عدد
۲۱,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۳۳۷ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۷۵۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۸۰۰ تومان ۲۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۱ عدد
۱۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۱,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۵۴ عدد
۲۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۴۶۴ عدد
۱۵,۶۰۰ تومان ۱۳ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۸۰۰ تومان ۳۴ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۵۵۰ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۹ عدد
۱۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۴,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد

سوالات متداول
اعتبار شماره های مجازی خریداری شده از نامبر4 تا چه زمانی است؟ :
سعی شده شماره های تهییه شده از سورس معتبر بوده و بالاترین کیفیت موجود بازار را داشته باشد ، بنابراین تا زمانی که از اکانت خارج نشده اید ، شماره ها در اختیار شما خواهد بود.
درصورت خروج از اکانت امکان دریافت مجدد رمز ورود هست :
برای حفظ امنیت شماره ها ، فقط و فقط یک بار برای هر شماره کد فعال سازی دریافت خواهد شد و درصورت خروج امکان دریافت رمز فعال سازی نخواهد بود .
هزینه از حساب کاربریم کم شده اما هنوز کد فعال سازی دریافت نکرده ام؟ :
در صورتی که پس از 20 دقیقه از زمان ثبت سفارش کد ورود دریافت نکردید ، هزینه به حساب کاربری شما برگشت خواهد خورد.
از چه کشور هایی خرید انجام بدهیم تا سریع تر کد دریافت کنیم؟ :
برای اپلیکیشن های مختلف پاسخ متفاوت خواهد بود ، کشور های پیشنهادی ما با علامت مشخص شده اند و لیست کشور ها در ابتدا بر اساس محبوبیت کشور در اپلیکیشن درخواستی بین کاربران مرتب شده است

برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت : وب شایان