منو

شماره مجازی مایکروسافت microsoft

دریافت کد فعال سازی محصولات مایکروسافت و ثبت نام در سایت شرکت مایکروسافت به واسطه خرید شماره مجازی مایکروسافت از سایت نامبرفور در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از کشورهای خرید شماره مجازی مایکروسافت پرتغال، خرید شماره مجازی مایکروسافت نیوزیلند 2، خرید شماره مجازی مایکروسافت انگلستان 2 بوده است
کشور هزینه موجودی
۲۸,۲۳۴ تومان ۵۹۸ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۰۰۰ تومان ۳۱۸ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۳۲۹ عدد
۲۷,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۸,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹۹,۰۰۰ تومان ۶۶۹ عدد
۹۹,۰۰۰ تومان ۱۲۰ عدد
۵۸,۵۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۱۹,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۲۱۸ عدد
۵,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۵۷ عدد
۱۱,۷۰۰ تومان ۱ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۹۰۰ تومان ۱۳ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۶۵۲ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۳۰۸ عدد
۴۹,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶۵,۰۰۰ تومان ۶۴۱ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۸۲۲ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۲۵,۴۰۰ تومان ۳۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۹۰۰ تومان ۴ عدد
۲۵,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۰۰۰ تومان ۱۶۰ عدد
۲۲,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۶۵۹ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۳۸ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۷,۰۰۰ تومان ۳۴۹ عدد
۲۹,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۵۰۳ عدد
۳,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۸۴۰ عدد
۱۳,۵۰۰ تومان ۹۷۱ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۷۴۴ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۹۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸۶ عدد
۱۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۳۹۴ عدد
۱۸,۷۶۰ تومان ۱۰۳۹ عدد
۴۸,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶۵,۰۰۰ تومان ۵۲۵ عدد
۳۳,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۲۱ عدد
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۷۹۲ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۵۶ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۴۴۱ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۸۵۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۸۴ عدد
۶,۰۰۰ تومان ۱۴۵ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۴۱۸ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۲۱۶ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۱,۷۰۰ تومان ۲ عدد
۹۹,۰۰۰ تومان ۶۵۶ عدد
۲۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۴۸۳ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۴۴۲ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۲۳ عدد
۲۷,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۸۰۰ تومان ۲۶۲ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۷۰۶ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۸۱۳ عدد
۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۱۶,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۱,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶۳,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۳,۵۰۰ تومان ۶۸ عدد
۲۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۲۲۶ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۹ عدد
۲۰,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۳۱۶ عدد
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۴,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۰۰۰ تومان ۸۵۸ عدد
۴۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد

سوالات متداول
اعتبار شماره های مجازی خریداری شده از نامبر4 تا چه زمانی است؟ :
سعی شده شماره های تهییه شده از سورس معتبر بوده و بالاترین کیفیت موجود بازار را داشته باشد ، بنابراین تا زمانی که از اکانت خارج نشده اید ، شماره ها در اختیار شما خواهد بود.
درصورت خروج از اکانت امکان دریافت مجدد رمز ورود هست :
برای حفظ امنیت شماره ها ، فقط و فقط یک بار برای هر شماره کد فعال سازی دریافت خواهد شد و درصورت خروج امکان دریافت رمز فعال سازی نخواهد بود .
هزینه از حساب کاربریم کم شده اما هنوز کد فعال سازی دریافت نکرده ام؟ :
در صورتی که پس از 20 دقیقه از زمان ثبت سفارش کد ورود دریافت نکردید ، هزینه به حساب کاربری شما برگشت خواهد خورد.
از چه کشور هایی خرید انجام بدهیم تا سریع تر کد دریافت کنیم؟ :
برای اپلیکیشن های مختلف پاسخ متفاوت خواهد بود ، کشور های پیشنهادی ما با علامت مشخص شده اند و لیست کشور ها در ابتدا بر اساس محبوبیت کشور در اپلیکیشن درخواستی بین کاربران مرتب شده است

برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت : وب شایان