منو

شماره مجازی مایکروسافت microsoft

دریافت کد فعال سازی محصولات مایکروسافت و ثبت نام در سایت شرکت مایکروسافت به واسطه خرید شماره مجازی مایکروسافت از سایت نامبرفور در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین خرید موفق (گرفتن پیامک ورود) از کشورهای خرید شماره مجازی مایکروسافت پرتغال، خرید شماره مجازی مایکروسافت آمریکا 3، خرید شماره مجازی مایکروسافت نیوزیلند 2 بوده است
کشور هزینه موجودی
۲۸,۲۳۴ تومان ۵۹۸ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۵۲۳ عدد
۴۱,۰۰۰ تومان ۴۰۳ عدد
۳۲,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۴۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۴۳,۰۰۰ تومان ۱۲۳ عدد
۱۶۲,۰۰۰ تومان ۸۵۹ عدد
۲۲,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۴۸۶ عدد
۶,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۸۲۹ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۶۱ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۵۲ عدد
۳۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۸۰۰ تومان ۴۶ عدد
۲۵,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰۴ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۴۵۰ عدد
۵۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰۳,۰۰۰ تومان ۷۷۶ عدد
۲۸,۱۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۰,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۸,۰۰۰ تومان ۵ عدد
۴۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰ عدد
۳۰,۵۰۰ تومان ۳۲۵ عدد
۱۳,۵۰۰ تومان ۱۸۴ عدد
۲۲,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۸۰۰ تومان ۲۷ عدد
۳۰,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰,۰۰۰ تومان ۲۱۴ عدد
۲۷,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۶۵۲ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۴ عدد
۲۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۷,۰۰۰ تومان ۶۱۷ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۱۷ عدد
۴۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۶,۸۰۰ تومان ۵۰۲ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۷۴۸ عدد
۷,۲۰۰ تومان ۴۳ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۴۳۸ عدد
۲۰,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۷,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۴۰۸ عدد
۱۸,۷۶۰ تومان ۱۰۳۹ عدد
۵۸,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۰۳,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۰,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۲,۹۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷,۲۰۰ تومان ۸۴ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۳۴ عدد
۳۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۲۶ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۷۷۴ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۸۲ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۲۴۹ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۸۷۲ عدد
۲۵,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۰,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۴۲۹ عدد
۲۵,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۴,۱۰۰ تومان ۸۸ عدد
۱۲۲,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۶۷۷ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۰۰۰ تومان ۹۸۱ عدد
۳۲,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۱,۰۰۰ تومان ۳۴۸ عدد
۳۲,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۴۵۸ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۴۲۳ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۶۴۱ عدد
۱۷,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۷,۰۰۰ تومان ۱۰۲ عدد
۳۰,۶۰۰ تومان ۱ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۷۶,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۶,۲۰۰ تومان ۱۵۶ عدد
۳۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۹۷ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۷ عدد
۲۴,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۸۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۵,۲۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۳۵,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۱,۶۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۳,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴۵,۰۰۰ تومان ۷ عدد
۴۱,۰۰۰ تومان ۳۷۰ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۶ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۳۴۶ عدد
۴۱,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۶,۳۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۲۹,۷۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۴,۵۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد
۵۰,۴۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد

سوالات متداول
اعتبار شماره های مجازی خریداری شده از نامبر4 تا چه زمانی است؟ :
سعی شده شماره های تهییه شده از سورس معتبر بوده و بالاترین کیفیت موجود بازار را داشته باشد ، بنابراین تا زمانی که از اکانت خارج نشده اید ، شماره ها در اختیار شما خواهد بود.
درصورت خروج از اکانت امکان دریافت مجدد رمز ورود هست :
برای حفظ امنیت شماره ها ، فقط و فقط یک بار برای هر شماره کد فعال سازی دریافت خواهد شد و درصورت خروج امکان دریافت رمز فعال سازی نخواهد بود .
هزینه از حساب کاربریم کم شده اما هنوز کد فعال سازی دریافت نکرده ام؟ :
در صورتی که پس از 20 دقیقه از زمان ثبت سفارش کد ورود دریافت نکردید ، هزینه به حساب کاربری شما برگشت خواهد خورد.
از چه کشور هایی خرید انجام بدهیم تا سریع تر کد دریافت کنیم؟ :
برای اپلیکیشن های مختلف پاسخ متفاوت خواهد بود ، کشور های پیشنهادی ما با علامت مشخص شده اند و لیست کشور ها در ابتدا بر اساس محبوبیت کشور در اپلیکیشن درخواستی بین کاربران مرتب شده است

برای ثبت نظر جدید ابتدا وارد شوید
طراح سایت شماره مجازی : وب شایان